Obtober 2017, Vol. 28, No. 5 Special Issue


Introduction to the special issue on the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake
Author(s): Ruey-Juin Rau and Wen-Tzong Liang
DOI: 10.3319/TAO.2017.06.07.01


A strong-motion hot spot of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake (Mw = 6.4)
Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01


The seismogenic process of the 2016 Meinong earthquake, southwest Taiwan
Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01


Shallow geological structures triggered during the Mw 6.4 Meinong earthquake, southwestern Taiwan
Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02


Co-seismic signatures in magnetometer, geophone, and infrasound data during the Meinong Earthquake
Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01


3D Vs ambient noise tomography of the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake source region in Taiwan
Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01


The 2016 Meinong earthquake to TEM PSHA2015
Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02Seismicity variations prior to the 2016 ML 6.6 Meinong, Taiwan earthquake
Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01


Using geoelectric field skewness and kurtosis to forecast the 2016/2/6, ML 6.6 Meinong, Taiwan Earthquake
Author(s): Hong-Jia Chen, Chien-Chih Chen, Guy Ouillon, and Didier Sornette
DOI: 10.3319/TAO.2016.11.01.01


Pre-seismic strain anomalies and coseismic deformation of Meinong earthquake from continuous GPS
Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01


Preseismic anomalies in soil-gas radon associated with 2016 M 6.6 Meinong earthquake, Southern Taiwan
Author(s): Ching-Chou Fu, Vivek Walia, Tsanyao Frank Yang, Lou-Chuang Lee, Tsung-Kwei Liu, Cheng-Hong Chen, Arvind Kumar, Shih-Jung Lin, Tzu-Hua Lai, and Kuo-Liang Wen
DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.01

© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union