Additional Info

 • Author(s): Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, and Leo Armada
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.08.19.07(GRT)
 • Keywords: Magnetic anomaly map, East Asia, West Philippine Basin, South China Sea, Tectonics

Additional Info

 • Author(s): Chyi-Tyi Lee and Bi-Ru Tsai
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.671(PT)

 • Keywords: Vs30, Shear-wave velocity, Strong ground-motion, Site characteristics, Ground-motion amplification, Geostatistics

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Jackie Kuo, Chung-Liang Lo, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Chia-Yen Ku, and Jean-Claude Sibuet
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.767(PT)

 • Keywords: Submarine landslide, Turbidity current, Pingtung earthquake, SW Taiwan, Cable break

Additional Info

 • Author(s): Andrew Tien-Shun Lin, Shun-Min Wang , Jih-Hao Hung,Ming-Shyan Wu, and Chih-Shae Liu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.223(TCDP)

 • Keywords: Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project, Core lithofacies, Chi-Chi rupture

Additional Info

 • Author(s): Sheng-Rong Song, Li-Wei Kuo, En-Chao Yeh, Chien-Ying Wang ,Jih-Hao Hung , and Kuo-Fong Ma
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.243(TCDP)

 • Keywords: Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project, Fault zone architecture, Fault-related rocks, Chinshui Formation

Additional Info

 • Author(s): Jih-Hao Hung, Yun-Hao Wu, En-Chao Yeh, Jong-Chang Wu, and TCDP Scientific Party
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.271(TCDP)

 • Keywords: Chi-Chi earthquake, Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project, Fault-zone fabrics, S-wave anisotropy

Additional Info

 • Author(s): En-Chao Yeh, Hiroki Sone , Taichi Nakaya , Ka-Hao Ian , Sheng-Rong Song ,Jih-Hao Hung , Weiren Lin , Tetsuro Hirono , Chien-Ying Wang , Kuo-Fong Ma , Wonn Soh , and Masataka Kinoshita
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.327(TCDP)

 • Keywords: Core description, Chi-Chi earthquake, Chelungpu fault, Sanyi fault, Deformation structure

Additional Info

 • Author(s): Hiroki Sone, En-Chao Yeh , Taichi Nakaya , Ji-Hao Hung , Kuo-Fong Ma ,Chien-Ying Wang , Sheng-Rong Song , and Toshihiko Shimamoto
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.359(TCDP)

 • Keywords: Chelungpu fault, Core description, Fault gouge, Fault breccia

Additional Info

 • Author(s): Hsiao-Fen Lee, Tsanyao Frank Yang, Tefang Faith Lan, Sheng-Rong Song, and Shuhjong Tsao
 • DOI:

  10.3319/TAO.2005.16.4.843(GIG)

 • Keywords: Tatun Volcano Group, Giggenbach bottle, Fumaroles, Gas composition

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Y.H.Yeh, R.C.Shih, C.H.Lin, C.C.Liu, H.Y.Yen, B.S.Huang, C.S.Liu, P.Z.Chen, C.S.Huang, C.J.Wu, F.T.Wu
 • DOI:

  10.3319/TAO.1998.9.3.301(TAICRUST)

 • Keywords: Onshore/Offshore, Wide-angle, Deep crustal structure

Additional Info

 • Author(s): R.C.Shih, C.H.Lin, H.L.Lai, Y.H.Yeh, B.S.Huang, H.Y.Yen
 • DOI:

  10.3319/TAO.1998.9.3.317(TAICRUST)

 • Keywords: Wide-angle seismic profiling, Deep crustal structures, Central Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Char-Shine Liu, Chuen-Tien Shyu, Shao-Yung Liu, Jean-Claude Sibuet, Serge Lallemand, Chengsung Wang, Donald Reed
 • DOI:

  10.3319/TAO.1998.9.3.509(TAICRUST)

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Char-Shine Liu, Shao-Yung Liu, Serge E. Lallemand, Neil Lundberg, Donald L. Reed
 • DOI:

  10.3319/TAO.1998.9.4.705(TAICRUST)

 • Keywords: Digital Elevation Model, Swath bathymetry, Seafloor Morphology, Morphotectonic structures, Taiwan offshore region

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
 • Keywords: Active fault, Surface rupture, Coseismic deformation, Back-thrust, Fault-related folding, Balanced cross-sections, InSAR, aseismic slip, Triggered slip, Gutingkeng mudstone

Additional Info

 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co-seismic signature, Magnetometer, Geophone, Infrasound, QuakeFinder

Additional Info

 • Author(s): Shogo Komori, Mitsuru Utsugi, Tsuneomi Kagiyama, Shin Yoshikawa, Chang Hwa Chen, and Benjamin Fong Chao
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.20.01
 • Keywords: Tatun Volcano Group, VLF-MT, Resistivity, Geostatistics

Additional Info

 • Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
 • Keywords: The 2016 Meinong earthquake, Slip distribution, Stress inversion, Focal mechanism, Coulomb failure stress, Seismogenic process, Chishan Transfer Fault Zone
Page 1 of 23