Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Ummu Ma’rufah, Tania June, Akhmad Faqih, Ashehad Ashween Ali, Christian Stiegler, and Alexander Knohl
 • DOI: 10.3319/TAO.2020.12.17.01
 • Keywords: Latent heat fluxes Sensible heat fluxes NPP Carbon use efficiency Coupling strength
 • Citation: Ma’rufah, U., T. June, A. Faqih, A. A. Ali, C. Stiegler, and A. Knohl, 2021: Implication of land use change to biogeophysical and biogeochemical processes in Jambi, Indonesia: Analysed using CLM5. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 203-215, doi: 10.3319/TAO.2020.12.17.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Jui-Lin F. Li, Wei-Liang Lee, Kuan-Man Xu, Jonathan Jiang, Eric Fetzer, Chao-An Chen, Pei-Chun Hsu, Huang-Hsiung Hsu, Jia-Yuh Yu, and Yi-Hui Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2020.10.15.01
 • Keywords: Southern Oceans Sea ice Falling ice GCM Climate changes Radiation
 • Citation: Li, J.-L. F., W.-L. Lee, K.-M. Xu, J. Jiang, E. Fetzer, C.-A. Chen, P.-C. Hsu, H.-H. Hsu, J.-Y. Yu, and Y.-H. Wang, 2021: Impacts of falling ice radiative effects on projections of Southern Ocean sea ice change under global warming. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 113-131, doi: 10.3319/TAO.2020.10.15.01

Additional Info

 • Author(s): Jui-Lin Li, Kuan-Man Xu, Wei-Liang Lee, Jonathan Jiang, Yi-Hui Wang, Eric Fetzer, Jia-Yuh Yu, and Li-Chiao Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2020.09.17.01
 • Keywords: GCM AMIP6 CMIP6 Radiation Tropical ocean climate Precipitation
 • Citation: Li, J.-L. F., K.-M. Xu, W.-L. Lee, J. Jiang, Y.-H. Wang, E. Fetzer, J.-Y. Yu, and L.-C. Wang, 2021: Comparisons of radiation-circulation coupling over the tropical and subtropical ocean between AMIP6 and CMIP6. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 89-112, doi: 10.3319/TAO.2020.09.17.01

Additional Info

 • Author(s): Mengyao Qi, Litao Wang, Qing Wang, Xiaohan Lu, Wei Wei, Yu Wang, Zhentong Liu, Jingyao Tan, Yingying Liu, and Ruiguang Xu
 • DOI: 10.3319/TAO.2020.08.30.01
 • Keywords: NMHCs SOA potential Source apportionment Handan Haze
 • Citation: Qi, M., L. Wang, Q. Wang, X. Lu, W. Wei, Y. Wang, Z. Liu, J. Tan, Y. Liu, and R. Xu, 2021: NMHCs in a heavily polluted city in Northern China: Characteristics, effects on SOA potential, and source apportionment. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 69-87, doi: 10.3319/TAO.2020.08.30.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Jui-Lin Frank Li, Wei-Liang Lee, Kuan-Man Xu, Jonathan Jiang, Eric Fetzer, Chao-An Chen, Yi-Hui Wang, Jia-Yuh Yu, Pei-Chun Hsu, and Huang-Hsiung Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2020.04.29.01
 • Keywords: GCM Arctic sea ice Falling ice Radiation Warming climate
 • Citation: Li, J.-L. F., W.-L. Lee, K.-M. Xu, J. Jiang, E. Fetzer, C.-A. Chen, Y.-H. Wang, J.-Y. Yu, P.-C. Hsu, and H.-H. Hsu, 2020: The role of falling ice radiative effects on climate projections over Arctic under global warming. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 633-648, doi: 10.3319/TAO.2020.04.29.01

Additional Info

Additional Info

Page 1 of 19