Published in Space Science
  • Author(s): K.C.Yeh, D.C.Yu, K.H.Lin, C.H.Liu, C.R.Huang, W.H.Tsai, J.Y.Liu, J.S.Xu, Kiyoshi lgarashi, Chufu Xu, W.-X.Wang
  • DOI:

    10.3319/TAO.1997.8.2.165(ASEE)

  • Keywords:
Published in Space Science
  • Author(s): Nguyen Thi Kim Thoa, Ha Duyen Chau, Trong Quang Hao, Pham Van Tri, Vo Thanh Son, Luong Van Truong, Vu Hong Nam
  • DOI:

    10.3319/TAO.1997.8.2.155(ASEE)

  • Keywords:
Published in Space Science