Published in Geophysics
  • Author(s): Jian-Cheng Lee, Chia-Yu Lu, Hao-Tsu Chu, Bernard Delcaillau, Jacques Angelier, Benoit Deffontaines
  • DOI:

    10.3319/TAO.1996.7.4.431(ACCT)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Oceanic Science
Published in Oceanic Science
Published in Oceanic Science