• Author(s): Benoit Deffontaines, Char-Shine Liu, Jacques Angelier, Chyi-Tyi Lee, Jean-Claude Sibuet, Yi-Ben Tsai, Serge Lallemand, Chia-Yu Lu, Chao-Shing Lee, Shu-Kun Hsu, Hao-Tsu Chu, Jian-Cheng Lee, Erwan Pathier, Rou-Fei Chen, Chin-Tung Cheng, Chi-Wen Cheng, C-W L
  • DOI:

    10.3319/TAO.2001.12.S.339(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics