Published in Geology
  • Author(s): Ho-Han Hsu, Eason Yi-Cheng Yang, Jih-Hsin Chang, Chih-Chieh Su, Char-Shine Liu, Shye-Donq Chiu, and Jen-Sen Shen
  • DOI: 10.3319/TAO.2021.12.30.04
  • Keywords: Wedge top Post collision Volcanism Taiwan
  • Citation: Hsu, H.-H., E. Y.-C. Yang, J.-H. Chang, C.-C. Su, C.-S. Liu, S.-D. Chiu, and J.-S. Shen, 2021: Postcollisional and volcanic features of the Late Miocene-Pleistocene foreland area, northern offshore Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 1289-1302, doi: 10.3319/TAO.2021.12.30.04
Published in Geology
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
  • Author(s): Tzu-Ling Lai, Jau-Ming Chen, Chung-Hsiung Sui, Mei-Yun Tsai, Ching-Feng Shih, and Wei-Teh Li
  • DOI: 10.3319/TAO.2021.09.06.01
  • Keywords: Tropical cyclone Northeast monsoon ISO Taiwan rainfall October
  • Citation: Lai, T.-L., J.-M. Chen, C.-H. Sui, M.-Y. Tsai, C.-F. Shih, and W.-T. Li, 2021: Joint modulations of Taiwan rainfall by tropical cyclone, northeast monsoon, and intraseasonal oscillation in October. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 32, 1163-1179, doi: 10.3319/TAO.2021.09.06.01
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Hydrology
Published in Hydrology