Published in Geophysics
Published in Geophysics
  • Author(s): Ya-Chuan Lai, Bor-Shouh Huang, Hong-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Yi-Ling Huang, Yi-Ru Chen and Juen-Shi Jiang
  • DOI:

    10.3319/TAO.2005.16.2.315(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
  • Author(s): Wen-Chen Chou, David Der-Duen Sheu, Chen-Tung Arthur Chen, Shu-Lun Wang, and Chun-Mao Tseng
  • DOI:

    10.3319/TAO.2005.16.2.445(O)

  • Keywords:
Published in Oceanic Science
Published in Oceanic Science