Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Ya-Chuan Lai, Bor-Shouh Huang, Hong-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Yi-Ling Huang, Yi-Ru Chen and Juen-Shi Jiang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2005.16.2.315(T)

 • Keywords:
Published in Geophysics
 • Author(s): Wen-Chen Chou, David Der-Duen Sheu, Chen-Tung Arthur Chen, Shu-Lun Wang, and Chun-Mao Tseng
 • DOI:

  10.3319/TAO.2005.16.2.445(O)

 • Keywords: Carbon dioxide Air sea flux Time series South China Sea
 • Citation: Chou, W.-C., D. D.-D. Sheu, C.-T. A. Chen, S.-L. Wang, and C.-M. Tseng, 2005: Seasonal variability of carbon chemistry at the SEATS time-series site, northern South China Sea between 2002 and 2003. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 16, 445-465, doi: 10.3319/TAO.2005.16.2.445(O)
Published in Oceanic Science
Published in Oceanic Science
© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union