Published in Geophysics
Published in Geophysics
  • Author(s): Ya-Chuan Lai, Bor-Shouh Huang, Hong-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Yi-Ling Huang, Yi-Ru Chen and Juen-Shi Jiang
  • DOI:

    10.3319/TAO.2005.16.2.315(T)

Published in Geophysics
Published in Oceanic Science