Published in Atmospheric Science
  • Author(s): Shaw Chen Liu, Chung-Ho Wang, Chein-Jung Shiu, Hsiu-Wu Chang, Chang-Keng Hsiao, Shuh-Haung Liaw
  • DOI:

    10.3319/TAO.2002.13.4.523(A)

  • Keywords:
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Space Science