Published in Geophysics
Published in Geophysics
  • Author(s): Cheng-Horng Lin, Konstantinos I. Konstantinou, Hsin-Chieh Pu, Chia-Chi Hsu, Yu-Mei Lin, Shuei-Huei You and Yuan-Ping Huang
  • DOI:

    10.3319/TAO.2005.16.3.563(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geology