Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Chengsung Wang, Chih-Ping Huang, Lei-Yui Ke, Wen-Ju Chien, Su-Kun Hsu, Chun-Tien Shyu, Win-Bin Cheng, Chao-Shing Lee, Louis S. Teng
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.339(CCE)

 • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Hidemi Tanaka, Chien-Ying Wang, Wei-Min Chen, Arito Sakaguchi, Kotaro Ujiie, Hisao Ito, Masataka Ando
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.227(CCE)

 • Keywords:
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Chien-Ying Wang, Chien-Li Li, Fu-Chen Su, Ming-Tar Leu, Ming-Shan Wu, Shao-Huei Lai, Chir-Cherng Chern
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.211(CCE)

 • Keywords:
Published in Geology