Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): Chung-Hsiung Sui, Po-Hsiung Lin, Wei-Ting Chen, Sen Jan, Chian-Yi Liu, Yiing Jang Yang, Ching-Hwang Liu, Jau-Ming Chen, Ming-Jen Yang, Jing-Shan Hong, Li-Huan Hsu, and Li-Shan Tseng
  • DOI: 10.3319/TAO.2019.11.29.02
  • Keywords: SCS monsoon Years of Maritime Continent Tropical waves
  • Citation: Sui, C.-H., P.-H. Lin, W.-T. Chen, S. Jan, C.-Y. Liu, Y. J. Yang, C.-H. Liu, J.-M. Chen, M.-J. Yang, J.-S. Hong, L.-H. Hsu, and L.-S. Tseng, 2020: The South China Sea Two Islands Monsoon Experiment for studying convection and subseasonal to seasonal variability. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 103-129, doi: 10.3319/TAO.2019.11.29.02
Page 1 of 79