• Author(s): Shu-Kun Hsu, Char-Shine Liu, Chuen-Tien Shyu, Shao-Yung Liu, Jean-Claude Sibuet, Serge Lallemand, Chengsung Wang, Donald Reed
  • DOI:

    10.3319/TAO.1998.9.3.509(TAICRUST)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics