Published in Geology
 • Author(s): Yu-Shih Lin, Huei-Ting Lin, Bo-Shian Wang, Shein-Fu Wu, Pei-Ling Wang, Chih-Lin Wei, Hsiao-Fen Lee, Tefang Lan, Wei-Jen Huang, Song-Chuen Chen, Yunshuen Wang, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.01.10.01
 • Keywords: Diagenesis Carbon remineralization Carbon burial efficiency Southern Okinawa Trough
 • Citation: Lin, Y.-S., H.-T. Lin, B.-S. Wang, S.-F. Wu, P.-L. Wang, C.-L. Wei, H.-F. Lee, T. Lan, W.-J. Huang, S.-C. Chen, Y. Wang, and C.-C. Su, 2019: Early diagenesis and carbon remineralization in young rift sediment of the Southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 633-647, doi: 10.3319/TAO.2019.01.10.01
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, Hsueh-Fen Wang, Yin-Sheng Huang, Ching-Hui Tsai, Chung-Liang Lo, Shiao-Shan Lin, Chin-Wei Liang, and Yi-Jung Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.02.15.01
 • Keywords: Deep tow Magnetic anomaly Hydrothermal system Southern Okinawa Trough
 • Citation: Doo, W.-B., S.-K. Hsu, H.-F. Wang, Y.-S. Huang, C.-H. Tsai, C.-L. Lo, S.-S. Lin, C.-W. Liang, and Y.-J. Lin, 2019: A deep-towed magnetic survey in the southern Okinawa Trough: Implications for hydrothermal system detection. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 675-683, doi: 10.3319/ TAO.2019.02.15.01
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yen-Fu Chen, Hsiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Song-Chuen Chen, Chin-Wei Liang, and Yen-Yu Cho
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.07.01
 • Keywords: Gas plume Bottom current Okinawa Trough Echo sounder
 • Citation: Tsai, C.-H., S.-K. Hsu, Y.-F. Chen, H.-S. Lin, S.-Y. Wang, S.-C. Chen, C.-W. Liang, and Y.-Y. Cho, 2019: Gas plumes and near-seafloor bottom current speeds of the southernmost Okinawa Trough determined from echo sounders. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 649-674, doi: 10.3319/TAO.2019.07.07.01
Published in Geology
 • Author(s): Yin-Sheng Huang, Chih-Chieh Su, Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, Chin-Hui Tsai, Hsueh-Fen Wang, Shiao-Shan Lin, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, Jui-Er Chen, Yi-Jung Lin, and Yunshuen Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.31.01
 • Keywords: Magnetic susceptibility Authigenic iron sulfides Hydrothermal activity Southern Okinawa Trough
 • Citation: Huang, Y.-S., C.-C. Su, W.-B. Doo, S.-K. Hsu, C.-H. Tsai, H.-F. Wang, S.-S. Lin, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, J.-E. Chen, Y.-J. Lin, and Y. Wang, 2019: Hydrothermal activity revealed by rock magnetic anomaly from core sediments in the southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 685-694, doi: 10.3319/TAO.2019.07.31.01
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union