Published in Geophysics
  • Author(s): Kou-Cheng Chen, Bor-Shouh Huang, Kuo-Liang Wen, Hung-Chie Chiu, Yeong-Tein Yeh, Shih-Nan Cheng, Han-Yih Peng, Tao-Ming Chang, Tzay-Chyn Shin, Ruey-Chyuan Shih, Ching-Ren Lin
  • DOI:

    10.3319/TAO.1999.10.3.605(T)

Published in Geophysics
Published in Geology
Published in Atmospheric Science