Published in Geophysics
Published in Atmospheric Science
  • Author(s): Neng-Huei Lin, Chung-Te Lee, Chang-Chuan Chan, Wen-Chuang Hsu, Moo-Been Chang, Wen-Lung Lin, Chau-An Hong, Hen-Biau King, Yue-Joe Hsia
  • DOI:

    10.3319/TAO.2000.11.2.481(A)

Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Space Science