• Author(s): Yih-Hsiung Yeh, Horng-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Jer-Ming Chiu, Cheng-Horng Lin, Wen-Tzong Liang, Bor-Shouh Huang, Ching-Ren Lin, Tsai-Yuan Hou
  • DOI:

    10.3319/TAO.1997.8.3.329(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Atmospheric Science
Published in Space Science