• Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Kuo-Liang Wen, Shuhjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.12.11.03(TH)

 • Keywords: Taipei Metropolitan Area, Borehole, Accelerograph, Broadband, Nonlinear response
Published in Geology
 • Author(s): Yu-Ming Lai, Yeong-Jong Lin, Sheng-Rong Song, Yu-Wei Tsai, Yu-Chung Hsieh, and Wei Lo
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.02.22.04(TH)

 • Keywords: Tatun Volcano Group, Huangtsuishan Volcano Subgroup, DTM images, Lava flow, Lava plateau
Published in Geology
 • Author(s): Yu-Wei Tsai, Sheng-Rong Song, Huei-Fen Chen, Shu-Fen Li, Ching-Hua Lo, Wei Lo, and Shuhjong Tsao
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.02.22.03(TH)

 • Keywords: Tatun Volcano Group, Chihsingshan Volcano Subgroup, DTM, Lava flow, Volcanic hazards
Published in Geology
 • Author(s): Ching-Lung Chiu, Sheng-Rong Song, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Xuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.02.22.02(TH)

 • Keywords: Kueishantao, Okinawa Trough, Ryukyu arc, Lava flows, Stratovolcano
Published in Geology
 • Author(s): Hsieh Tang Chiang, Chuen-Tien Shyu, Hong-I Chang, Shuhjong Tsao, and Chi-Xuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.02.01(TH)

 • Keywords: Borehole, Kueishantao, Geothermal monitoring, Heat flow, Taiwan
Published in Geology
 • Author(s): Chia-Ming Lo, Ming-Lang Lin, Wei-Chu Lee, Yu-Chang Chan, and Chih-Hsiang Yeh
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.10.26.01(TH)

 • Keywords: Cliff recession, Talus deposits, Physical model, Xiangshan
Published in Geology
 • Author(s): Jihn-Sung Lai, Chun-Ying Chiu, Hsiang-Kuan Chang, Jyr-Ching Hu, and Yih-Chi Tan
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.02.22.01(TH)

 • Keywords: Earthquake-induced inundation hazards, Shanchiao fault, Taipei Basin
Published in Geology
 • Author(s): Jeng-Cheng Wang, Jeen-Hwa Wang, Chiou-Fen Shieh, and Yih-Hsiung Yeh
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.24.01(TH)

 • Keywords: Stress transfer, Static Coulomb failure stress, Triggering rupture, Taipei basin
Published in Geology
 • Author(s): Shiann-Jong Lee, Bor-Shouh Huang, Wen-Tzong Liang, and Kou-Cheng Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.01.25.02(TH)

 • Keywords: Grid-based moment tensor inversion, 3-D Green’s functions, 23 October 2004 Taipei earthquake
Published in Geology
 • Author(s): Kou-Cheng Chen, Bor-Shouh Huang, Win-Gee Huang, Jeen-Hwa Wang, Kwang-Hee Kim, Shiann-Jong Lee, Ya-Chuan Lai, Shuhjong Tsao, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.01.25.01(TH)

 • Keywords: Taipei basin, Seismicity, Blind normal fault
 • Citation: Chen, K. C., B. S. Huang, W. G. Huang, J. H. Wang, K. H. Kim, S. J. Lee, Y. C. Lai, S. Tsao, and C. H. Chen, 2010: A blind normal fault beneath the Taipei basin in northern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 21, 495-502, doi: 10.3319/TAO.2010.01.25.01(TH)
Published in Geology
 • Author(s): Yi-Ling Huang, Bor-Shouh Huang, Kuo-Liang Wen, Ya-Chuan Lai, and Yi-Ru Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.12.11.01(TH)

 • Keywords: Frequency-wavenumber spectrum analysis, Converted waves, Reflection, Topography effect
Published in Geology
 • Author(s): Bor-Shouh Huang, Yi-Ling Huang, Shiann-Jong Lee, Chi-Hsuan Chen, Kou-Cheng Chen, Win-Gee Huang, and Shuhjong Tsao
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.17.02(TH)

 • Keywords: Strong motion, Seismic array, Basin amplification
Published in Geology
 • Author(s): Kuo-Jen Chang, Yu-Chang Chan, Rou-Fei Chen, and Yu-Chung Hsieh
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.17.01(TH)

 • Keywords: Nankan lineament, Morphotectonics, River scarp, LiDAR, Linkou tableland
Published in Geology
 • Author(s): Chung-Pai Chang, Jiun-Yee Yen, Andrew Hooper, Fong-Min Chou, Yi-An Chen, Chin-Shyong Hou, Wei-Chia Hung, and Ming-Sheng Lin
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.20.01(TH)

 • Keywords: DInSAR, PSInSAR, ERS, ENVISAT, Surface deformation, Taipei basin, Northern Taiwan
Published in Geology
 • Author(s): Chin-Tung Cheng, Chyi-Tyi Lee, Po-Shen Lin, Bor-Shiun Lin, Yi-Ben Tsai, and Syi-Jang Chiou
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.11.01(TH)

 • Keywords: Taipei Basin, Seismic hazard, Subduction zone earthquakes, Shanchiao fault
Published in Geology
 • Author(s): Chih-Tung Chen, Jian-Cheng Lee, Yu-Chang Chan, and Chia-Yu Lu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.11.13.01(TH)

 • Keywords: Growth faulting, the Shanchiao Fault, Tectonic subsidence, Active fault, Taiwan
Published in Geology