Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Che-Min Lin, Tao-Ming Chang, Kuo-Liang Wen, Chun-Hsiang Kuo, and Hung-Hao Hsieh
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.09.23.01(T)
 • Keywords: Mingjian earthquake, Thin-skinned model, Chi-Chi earthquake, Décollement
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Jia-Ming Deng, Tan-Kin Wang, Ting-Ren Chen, Chao-Shing Lee, and Char-Shine Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.08.28.01(T)
 • Keywords: Crustal velocity structures, Four-component OBS data, Gagua Ridge, Poisson’s Ratio, Transpression
Published in Geophysics
 • Author(s): Kou-Cheng Chen, Jeen-Hwang Wang, Kwang-Hee Kim, and Pei-Ling Leu
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.05.27.01(T)
 • Keywords: Strong-motion data, Spectra, Tatun volcano group
Published in Geophysics
 • Author(s): Min-Hung Shih, Bor-Shouh Huang, Lupei Zhu, Horng-Yuan Yen, Tao-Ming Chang, Win-Gee Huang, and Chien-Ying Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.05.19.01(T)
 • Keywords: Taoyuan earthquake, TAIGER, Aftershocks, Fault orientation
Published in Geophysics
 • Author(s): Hsin-Chieh Pu, Cheng-Horng Lin, Yu-Chih Huang, Li-Chin Chang, Hsiao-Fen Lee, Peih-Lin Leu, Nai-Chi Hsiao, Chien-Hsin Chang, and Yih-Hsiung Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.04.11.02(T)
 • Keywords: Tatun volcano, Seismic swarm, High b-value, 1020 earthquake
Published in Geophysics
 • Author(s): Chih-Yih Hsieh, Yih-Min Wu, Tai-Lin Chin, Kuan-Hung Kuo, Da-Yi Chen, Kai-Shyr Wang, Ya-Ting Chan, Wen-Yen Chang, Wei-Sen Li, and Shaw-Hsung Ker
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.03.27.01(T)
 • Keywords: Earthquake, Damage earthquake, Shaking map, MEMS accelerometer
Published in Geophysics
 • Author(s): Shu-Hao Chang and Wei-Hau Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.2.331(T)
 • Keywords: Chia-Yi earthquake, Chi-Chi earthquake, Static stress change
Published in Geophysics
 • Author(s): Ting-Kuo Jung, Jann-Yenq Liu, Ho-Fang Tsai, Bor-Shouh Huang, and Cheng-Horng Lin, Shui-Beih Yu, and Yih-Shiung Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.2.345(T)
 • Keywords: Ionosphere, GPS TEC, Space seismometer, Beam forming method, Ray tracing method
Published in Geophysics
 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Win-Gee Huang, Kao-Hao Chang, Jeng-Cheng Wang, and Pei-Ling Leu
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.09.09.01(T)
 • Keywords: Earthquakes, Epicentral and hypocentral distributions, Inter-event time, Multifractal
Published in Geophysics
 • Author(s): Guan-Yu Chen and Chin-Chu Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.08.04.01(T)
 • Keywords: Reciprocal Green's function, Tsunami sensor, Max gain
 • Citation: Chen, G. Y. and C. C. Liu, 2009: Evaluating the location of tsunami sensors: Methodology and application to the northeast coast of Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 20, 563-571, doi: 10.3319/TAO.2008.08.04.01(T)
Published in Geophysics
 • Author(s): Kuei-Pao Chen, Yi-Ben Tsai, Wen-Yen Chang, and Ming-Wey Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.08.20.01(T)
 • Keywords: Branching aftershock sequence, Forecasting, Magnitude difference, Omori’s law
Published in Geophysics