Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): Sing-Wei Chiou, Lin-Ni Hau, Jan-Bai Nee, Chun-Sung Jao, Bo-Jhou Wang, Yan-Fu Chen, Wai-Leong Teh, Shi-Hao Chuang, Kuang-Wu Lee, Yu-Chieh Chou, Yan-Ting Lai, and Wei-Zhong Fu
  • DOI: 10.3319/TAO.2007.18.4.843(AA)
  • Keywords: Airglow OI 5577 Taiwan area Ground observation
  • Citation: Chiou, S.-W., L.-N. Hau, J.-B. Nee, C.-S. Jao, B.-J. Wang, Y.-F. Chen, W.-L. Teh, S.-H. Chuang, K.-W. Lee, Y.-C. Chou, Y.-T. Lai, and W.-Z. Fu, 2007: First ground observations of OI5577 green line emission over the Taiwan area. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 18, 843-856, doi: 10.3319/TAO.2007.18.4.843(AA)

Additional Info

  • Author(s): Ti-Jian Wang, Fei Jiang, Shu Li, and Qian Liu
  • DOI: 10.3319/TAO.2007.18.5.995(A)
  • Keywords: Air pollution Acid rain Yangtze River Delta China
  • Citation: Wang, T.-J., F. Jiang, S. Li, and Q. Liu, 2007: Trends in air pollution during 1996 - 2003 and cross-border transport in city clusters over the Yangtze River Delta region of China. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 18, 995-1009, doi: 10.3319/TAO.2007.18.5.995(A)

Additional Info