Published in Geophysics
  • Author(s): Yih-Hsiung Yeh, Horng-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Jer-Ming Chiu, Cheng-Horng Lin, Wen-Tzong Liang, Bor-Shouh Huang, Ching-Ren Lin, Tsai-Yuan Hou
  • DOI:

    10.3319/TAO.1997.8.3.329(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
  • Author(s): Horng-Yuan Yen, Wen-Tzong Liang, Ban-Yuan Kuo, Yih-Hsiung Yeh, Char-Shuan Liu, Donald Reed, Neil Lundberg, Fu-Chen Su, Hou-Sheng Chung
  • DOI:

    10.3319/TAO.1995.6.2.233(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics