• Author(s): Chien-Chih Chen, Chung-Pai Chang, Kun-Shan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2003.14.2.241(T)
 • Keywords: SAR interferogram, Chi-Chi earthquake, Dislocation model, Segmented rupturing
Published in Geophysics
 • Author(s): Ruey-Der Hwang
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.03.30.01(T)
 • Keywords: JiaSian earthquake, Radiated seismic energy, Multiple-event analysis
Published in Geophysics
 • Author(s): Benoit Deffontaines, Char-Shine Liu, Jacques Angelier, Chyi-Tyi Lee, Jean-Claude Sibuet, Yi-Ben Tsai, Serge Lallemand, Chia-Yu Lu, Chao-Shing Lee, Shu-Kun Hsu, Hao-Tsu Chu, Jian-Cheng Lee, Erwan Pathier, Rou-Fei Chen, Chin-Tung Cheng, Chi-Wen Cheng, C-W L
 • DOI:

  10.3319/TAO.2001.12.S.339(T)

Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Wen-Tzong Liang, Yu-Hua Liu, Honn Kao
 • DOI: 10.3319/TAO.2003.14.2.249(T)
 • Keywords: Broadband Array in Taiwan for Seismology, Earthquake source parameters, Waveform inversion, Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Chung-Han Chan, Yih-Min Wu, and Ting-Li Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.09.23.02(T)
 • Keywords: PSHA, Smoothing Kernel function, Coulomb stress change, Rate-and-state friction model, Christchurch
Published in Geophysics
 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Jackie Kuo, Chung-Liang Lo, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Chia-Yen Ku, and Jean-Claude Sibuet
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.767(PT)
 • Keywords: Submarine landslide, Turbidity current, Pingtung earthquake, SW Taiwan, Cable break
 • Citation: Hsu, S. K., J. Kuo, C. L. Lo, C. H. Tsai, W. B. Doo, C. Y. Ku, and J. C. Sibuet, 2008: Turbidity currents, submarine landslides and the 2006 Pingtung earthquake off SW Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 767-772, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.767(PT)
Published in Geophysics
 • Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Kou-Cheng Chen, Chun-Chi Liu, Chin-Ren Lin, Shu-Hjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.761(PT)
 • Keywords: Broadband downhole seismic network, Taipei Basin, Pingtung earthquake doublet
 • Citation: Huang, W. G., B. S. Huang, K. C. Chen, C. C. Liu, C. R. Lin, S. H. Tsao, Y. C. Hsieh, and C. H. Chen, 2008: Observations using the Taipei Basin broadband downhole seismic network: The 26 December 2006, Pingtung earthquake doublet, Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 761-766, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.761(PT)
Published in Geophysics
 • Author(s): Tzay-Chyn Shin, Kai-Wen Kuo, Peih-Lin Leu, Chun-Hsiung Tsai, and Juen-Shi Jiang
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.05.18.01(T)
 • Keywords: GPS, Crustal deformation, Seismic activity, Earthquake precursor
 • Citation: Shin, T. C., K. W. Kuo, P. L. Leu, C. H. Tsai, and J. S. Jiang, 2011: Continuous CWB GPS array in Taiwan and applications to monitoring seismic activity. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 22, 521-533, doi: 10.3319/TAO.2011.05.18.01(T)
Published in Geophysics
 • Author(s): Chih-Wen Chiang, Tada-nori Goto, Chien-Chih Chen, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.02.16.01(T)
 • Keywords: Marine towed electrical resistivity, DC resistivity survey, Sulfide deposits, Methane hydrates, Forward modeling
 • Citation: Chiang, C. W., T. Goto, C. C. Chen, and S. K. Hsu, 2011: Efficiency of a marine towed electrical resistivity method. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 22, 443-446, doi: 10.3319/TAO.2011.02.16.01(T)
Published in Geophysics
 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Shiann-Jong Lee, and Win-Gee Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.08.16.01(T)
 • Keywords: Damage, Hypocenter, Epicenter, Focal depth, Earthquake magnitude
 • Citation: Wang, J. H., K. C. Chen, S. J. Lee, and W. G. Huang, 2011: The 15 April 1909 Taipei earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 22, 91-96, doi: 10.3319/TAO.2010.08.16.01(T)
Published in Geophysics
 • Author(s): Chih-Wen Chiang, Tada-nori Goto, Hitoshi Mikada, Chien-Chih Chen, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.06.19.01(T)
 • Keywords: Methane hydrate, Gas hydrate, Deep-towed marine electrical resistivity imaging, 2D inversion, DC survey
Published in Geophysics
 • Author(s): Chung-Han Chan, Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2004.15.1.97(T)
 • Keywords: Double-difference earthquake location algorithm, Da-Pu earthquake, Nan-A o earthquake, Ruey-Li earthquake, Chi-Chi earthquake, and Chia-I earthquake
Published in Geophysics
 • Author(s): Lin-gun Liu, Xiaoli Zhao, and Heping Li
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.01.16.01(T)
 • Keywords: Early atmosphere, Ocean, Crust, Interactions
Published in Geophysics
Page 1 of 4