• Author(s): Chun-Te Chen, Chun-Hsiang Kuo, Kuo-Liang Wen, Che-Min Lin, and Jyun-Yan Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.01.06.01(TEM)
 • Keywords: Numerical modelling, Finite-differences, Wave Propagation
Published in Geophysics
 • Author(s): Ya-Ting Lee, Kuo-Fong Ma, Ming-Che Hsieh, Yin-Tung Yen, and Yu-Sheng Sun
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.11.27.01(TEM)
 • Keywords: Scenario source model, Slip scaling, Asperity, Ground-motion prediction, Near-fault motion
Published in Geophysics
 • Author(s): Kai-Xun Chen, Po-Fei Chen, Li-Wei Chen, Huajian Yao, Hongjian Fang, and Po-Li Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.01.29.02(TEM)
 • Keywords: Ambient noise tomography, The South Ilan Plain, Dense Texan array
Published in Geophysics
 • Author(s): Yu-Lien Yeh, Strong Wen, Wei-Cheng Chien, Yi-Zen Chang, and Chau-Huei Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.01.29.01(TEM)
 • Keywords: Chukuo Fault, 3-D velocity structure, Vp, Vp/Vs ratio, Seismogenic zone
Published in Geophysics
 • Author(s): Yi-Ying Wen, Yin-Tung Yen, Strong Wen, Shiann-Jong Lee, Chun-Hsiang Kuo, and Yen-Yu Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.10.30.01(TEM)
 • Keywords: 2013 Ruisui earthquake, Hybrid ground motion simulation
Published in Geophysics
 • Author(s): J. Bruce H. Shyu, Yi-Rung Chuang, Ya-Lin Chen, Yi-Rui Lee, and Chin-Tung Cheng
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.11.27.02(TEM)
 • Keywords: Taiwan Earthquake Model (TEM), Seismic hazard analysis, Seismogenic structure, Database, Slip rates, Recurrence intervals
Published in Geophysics
 • Author(s): Chieh-Hung Chen, Cheng-Horng Lin, Han-Lun Hsu, Chung-Ho Wang, Lou-Chuang Lee, Peng Han, Strong Wen, and Chow-Son Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.08.19.01(GRT)
 • Keywords: Seismo-electromagnetic anomalies, Parkinson vectors, Magnetic transform function, Skin effect
Published in Geophysics
 • Author(s): Cheng-Ling Kuo, Lou-Chuang Lee, and Kosuke Heki
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.08.19.06(GRT)
 • Keywords: Earthquake precursor, Total electron content anomaly, Tohoku-Oki earthquake
 • Citation: Kuo, C. L., L. C. Lee, and K. Heki, 2015: Preseismic TEC changes for Tohoku-Oki earthquake: Comparisons between simulations and observations. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 26, 63-72, doi: 10.3319/TAO.2014.08.19.06(GRT)
Published in Geophysics
 • Author(s): Yi-Wun Liao, Yin-Tung Yen, Shiann-Jong Lee, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.02.01(TEM)
 • Keywords: 1909 Taipei earthquake, Spectral element method, Empirical Green’s function method, Hybrid simulation
Published in Geophysics
 • Author(s): Shih-Nan Cheng, Chen-Fang Shaw, and Yeong Tein Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.18.01(TEM)
 • Keywords: 1867 Keelung earthquake, Tsunami, Historical document, Shanchiao Fault, Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Yi-Rui Lee, Chin-Tung Cheng, Kuo-Shih Shao, Yi-Rung Chuang, Jyr-Ching Hu, Tzu-Hua Lai, and Shih-Ting Lu
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.24.01(TEM)
 • Keywords: Active fault, Logic tree, Characteristic earthquake model, Probability model
Published in Geophysics
 • Author(s): Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, Ya-Ting Lee, Kuo-Fong Ma, J. Bruce H. Shyu, Ruey-Juin Rau, and Chin-Tung Cheng
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.05.03.01(TEM)
 • Keywords: PSHA, TEM PSHA2015, Poisson process, Seismic Hazard, Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Ruey-Juin Rau and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.06.01.01(TEM)
 • Keywords: Taiwan Earthquake Model, TEM, Seismic hazard assessment, Earthquake scenario
Published in Geophysics
 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide
 • Citation: Hsu, S.-K., S.-S. Lin, S.-Y. Wang, C.-H. Tsai, W.-B. Doo, S.-C. Chen, J.-Y. Lin, Y.-C. Yeh, H.-F. Wang, and C.-W. Su, 2018: Seabed gas emissions and submarine landslides off SW Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 7-15, doi: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Directivity, Site response, S-wave pulse
 • Citation: Kanamori, H., L. Ye, B.-S. Huang, H.-H. Huang, S.-J. Lee, W.-T. Liang, Y.-Y. Lin, K.-F. Ma, Y.-M. Wu, and T.-Y. Yeh, 2017: A strong-motion hot spot of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake (Mw = 6.4). Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 637-650, doi: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
Published in Geophysics