Published in Geophysics
 • Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Kou-Cheng Chen, Chun-Chi Liu, Chin-Ren Lin, Shu-Hjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.761(PT)
 • Keywords: Broadband downhole seismic network Taipei Basin Pingtung earthquake doublet
 • Citation: Huang, W. G., B. S. Huang, K. C. Chen, C. C. Liu, C. R. Lin, S. H. Tsao, Y. C. Hsieh, and C. H. Chen, 2008: Observations using the Taipei Basin broadband downhole seismic network: The 26 December 2006, Pingtung earthquake doublet, Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 761-766, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.761(PT)
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Yen-Che Liao, Shu-Kun Hsu, Chien-Hsing Chang, Wen-Bin Doo, Mei-Yi Ho, Chung-Liang Lo, and Chao-Shing Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.729(PT)
 • Keywords: Slab bending Pingtung earthquake Tectonics Tomography Taiwan
 • Citation: Liao, Y. C., S. K. Hsu, C. H. Chang, W. B. Doo, M. Y. Ho, C. L. Lo, and C. S. Lee, 2008: Seismic tomography off SW Taiwan: A joint inversion from OBS and onshore data of 2006 Pingtung aftershocks. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 729-741, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.729(PT)
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Kou-Liang Wen, Yu-Wen Chang, Che-Min Lin, Hsien-Jen Chiang, and Ming-Wey Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.641(PT)
 • Keywords: Shakemap Response spectrum Building code
 • Citation: Wen, K. L., Y. W. Chang, C. M. Lin, H. J. Chiang, and M. W. Huang, 2008: Damage and ground motion of the 26 December 2006 Pingtung earthquakes, Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 641-651, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.641(PT)
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Cheng-Horng Lin, Yih-Hsiung Yeh, Masataka Ando, Kuang-Jung Chen, Tao-Ming Chang, and Hsin-Chieh Pu
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.6.589(PT)
 • Keywords: Doublet earthquake Static triggering Aftershocks
 • Citation: Lin, C. H., Y. H. Yeh, M. Ando, K. J. Chen, T. M. Chang, and H. C. Pu, 2008: Earthquake doublet sequences: Evidence of static triggering in the strong convergent zones of Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 589-594, doi: 10.3319/TAO.2008.19.6.589(PT)
Published in Geophysics