Additional Info

 • Author(s): Boo-Keun Khim, Hyung Jeek Kim, Young Seuk Cho, Sang Bum Chi, and Chan Min Yoo
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.07.05.01(Oc)
 • Keywords: CaCO3, Opal, Glacial-interglacial, Mid-Bruhnes event, Equatorial Pacific, Late Quaternary

Additional Info

 • Author(s): Chung-Yen Kuo, Kuan-Wei Chiu, Kai-Wei Chiang, Kai-Chien Cheng, Li-Ching Lin, Hong-Zeng Tseng, Feng-Yu Chu, Wen-Hau Lan, and Hsiang-Tseng Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.10.05.01(Oc)
 • Keywords: GPS buoy, Precise point positioning, Tide gauge, High-frequency sea level variation

Additional Info

 • Author(s): Cheinway Hwang and Jiu-Fu Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.10.06.02(Oc)
 • Keywords: Absolute gravity, Ocean tide loading, SGOTL, Superconducting gravity, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Jae-Hong Moon, Naoki Hirose, Ig-Chan Pang, and Kyung Hoon Hyun
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.01.10.01(Oc)
 • Keywords: Freshwater dispersal, Changjiang River, East China Sea, Hindcast, River discharge

Additional Info

 • Author(s): Sang-Hwa Choi, Dongseon Kim, JeongHee Shim, Kyung-Hee Kim, Hong Sik Min, and Kyung-Ryul Kim
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.01.19.01(Oc)
 • Keywords: Seasonal variations, Surface fCO2, Sea-air CO2 flux, Marginal sea, CO2 sink

Additional Info

 • Author(s): Il-Nam Kim, Dong-Ha Min, and Tongsup Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.08.11.01(Oc)
 • Keywords: Denitrification, N/P ratio, Nitrogen cycle, East/Japan Sea, Ulleung Basin, Tatar Strait

Additional Info

 • Author(s): An-Yi Tsai, Gwo-Ching Gong, Kuo-Ping Chiang, Chien-Fu Chao, Hsing-Kai Liao, and Fuh-Kwo Shiah
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.07.15.01(Oc)

 • Keywords: Danshui River estuary, Synechococcus spp., Bacterial abundance, Nanoflagellate

Additional Info

 • Author(s): Yu-Shen Hsiao, Jeong Woo Kim, Kwang Bae Kim, Bang Yong Lee, and Cheinway Hwang
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.10.13.01(Oc)
 • Keywords: Gravity-geologic method, Density contrast, Downward continuation

Additional Info

 • Author(s): Beng-Chun Lee, Chia Chuen Kao, and Dong-Jiing Doong
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.12.07.01(Oc)
 • Keywords: Freak waves, Wavelet transform, Phase spectrum

Additional Info

 • Author(s): Jing Yu, Danling Tang, Lijun Yao, Pimao Chen, Xiaoping Jia, and Chunhou Li
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.05.26.01(Oc)

 • Keywords: Seasurface temperature, AVHRR, Remote sensing, In situ observation, Daya Bay, China

Additional Info

 • Author(s): Ching-Ling Wei, Jing-Ru Tsai, Yen-Ruei Hou, Liang-Saw Wen, David D. Sheu, and Wen-Chen Chou
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.08.26.01(Oc)

 • Keywords: 234Th, Taiwan Strait, Scavenging, Export flux

Additional Info

 • Author(s): Ming-An Lee, Mu-Tun Tzeng, Kohtaro Hosoda, Futoki Sakaida, Hiroshi Kawamura, Wei-Juan Shieh, Yih Yang, and Yi Chang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.09.07.01(Oc)

 • Keywords: SST, Taiwan, MODIS, Satellite observation

Additional Info

 • Author(s): Yanli Pan, Danling Tang, and Dehe Weng
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.02.11.01(Oc)

 • Keywords: Oligotrophic, Chlorophyll a, Algorithm, SeaWiFS, MODIS, Northern South China Sea

Additional Info

 • Author(s): Ching-Ling Wei, Lin-Hwa Chou, Jing-Ru Tsai, Liang-Saw Wen, and Su-Cheng Pai
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.01.09.01(Oc)

 • Keywords: Hung-Tsai Trough, 238U-234Th, 226Ra-210Pb, 210Pb-210Po, Export production

Additional Info

 • Author(s): Beng-Chun Lee, Yang-Ming Fan, Laurence Zsu-Hsin Chuang, and Chia Chuen Kao
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.04.25.01(Oc)

 • Keywords: Sensitivity analysis, Parameters, WAVEWATCH III model, Adaptive random search, Optimal values

Additional Info

 • Author(s): Kuo-Tung Jiann, Liang-Saw Wen, and Gwo-Ching Gong
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.05.09.01(Oc)

 • Keywords: Changjiang, East China Sea, Trace met als, Chem i cal af fin ity, Mix ing

Additional Info

 • Author(s): Jia-Lu Chung, Fuh-Kwo Shiah, Gwo-Ching Gong, and Kuo-Ping Chiang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.05.23.01(Oc)

 • Keywords: Copepods, Phytoplankton, Cas cad ing ef fect, Eutrophic, Tem per a ture con trol

Additional Info

 • Author(s): Yi Chang, Kuo-Tien Lee, Ming-An Lee, and Kuo-Wei Lan
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.08.07.01(Oc)

 • Keywords: Sea surface temperature, China Coastal Current, Taiwan Strait

Additional Info

 • Author(s): Chia-Yen Ku, Shu-Kun Hsu, Jean-Claude Sibuet, and Ching-Hui Tsai
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.09.01.01(Oc)

 • Keywords: Okinawa Trough, Seismic reflection, Ilan Plain, Ilan Shelf Fault, Seismicity

Additional Info

 • Author(s): Sung Hyup You, Jong Hwan Yoon, and Cheol-Ho Kim
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.09.01.01(Oc)

 • Keywords: Okinawa Trough, Seismic reflection, Ilan Plain, Ilan Shelf Fault, Seismicity