Additional Info

 • Author(s): Ling-Ho Chung, Yuan-Hsi Lee, Wan-Ling Tsai, Kai-Shuan Shea, Louis S. Teng, Wei Lo, and Xi-Bin Tan
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.19.01
 • Keywords: Hsuehshan Range Detrital U Pb zircon dating Hsitsun Formation Szeleng Sandstone
 • Citation: Chung, L.-H., Y.-H. Lee, W.-L. Tsai, K.-S. Shea, L. S. Teng, W. Lo, and X.-B. Tan, 2018: Refining stratigraphic ages of Northern Hsuehshan Range in northern Taiwan by detrital zircon U-Pb dating. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 291-300, doi: 10.3319/TAO.2017.10.19.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Arvind Kumar, Vivek Walia, Yi-Chun Sung, Shih-Jung Lin, Hasio-Fen Lee, Cheng-Horng Lin, Ching-Chou Fu, and Cheng-Hong Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.06.02
 • Keywords: Radon Thoron LR 115 films Discriminative cup Tatun volcanic areas
 • Citation: Kumar, A., V. Walia, Y.-C. Sung, S.-J. Lin, H.-F. Lee, C.-H. Lin, C.-C. Fu, and C.-H. Chen, 2018: Integrated radon monitoring in Tatun Volcanic Areas of Northern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 261-273, doi: 10.3319/TAO.2017.10.06.02

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Sourav Kumar Sahoo, Wu-Cheng Chi, Wei-Chung Han, Liwen Chen, Char-Shine Liu, and Yunshuen Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.09.11.01
 • Keywords: Gas hydrates Taiwan Penghu channel BSR Methane
 • Citation: Sahoo, S. K., W.-C. Chi, W.-C. Han, L. Chen, C.-S. Liu, and Y. Wang, 2018: Estimating the composition of gas hydrate using 3D seismic data from Penghu Canyon, offshore Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 105-115, doi: 10.3319/TAO.2017.09.11.01

Additional Info

 • Author(s): Yu-Ming Lai, Mei-Fei Chu, Wen-Shan Chen, Wen-Yu Shao, Hao-Yang Lee, and Sun-Lin Chung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.29.01
 • Keywords: Taiwan Zircon U Pb geochronology Hf isotope Magma Northern Luzon Arc
 • Citation: Lai, Y.-M., M.-F. Chu, W.-S. Chen, W.-Y. Shao, H.-Y. Lee, and S.-L. Chung, 2018: Zircon U-Pb and Hf isotopic constraints on the magmatic evolution of the Northern Luzon Arc. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 149-186, doi: 10.3319/TAO.2017.08.29.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Seoung Soo Lee, Byung-Gon Kim, Hyoung-Gu Nam, Seong Soo Yum, Yong-Sang Choi, and Chang-Hoon Jung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.18.01
 • Keywords: Heavy snowfalls in Korea Surface fluxes Cold air advection
 • Citation: Lee, S. S., B.-G. Kim, H.-G. Nam, S. S. Yum, Y.-S. Choi, and C.-H. Jung, 2018: Factors that control heavy snowfalls in the eastern coast of Korea. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 301-314, doi: 10.3319/TAO.2017.08.18.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Win-Bin Cheng, Yi-Ru Wu, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
 • Keywords: Marine slope instability Ocean bottom seismometer Seismic velocity
 • Citation: Cheng, W.-B., Y.-R. Wu, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, and S.-K. Hsu, 2018: Imaging P- and S-wave velocity structures in hydrate bearing sediments along an OBS profile across the Yuan-An Ridge, off southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 39-50, doi: 10.3319/TAO.2017.07.04.01

Additional Info

 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Chi-Lo Huang, Shu-Kun Hsu, Wen-Bin Doo, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Jing-Yi Lin, and Chin-Wei Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
 • Keywords: Submarine landslide Okinawa Trough Continental margin Keelung shelf break NE Taiwan
 • Citation: Tsai, C.-H., C.-L. Huang, S.-K. Hsu, W.-B. Doo, S.-S. Lin, S.-Y. Wang, J.-Y. Lin, and C.-W. Liang, 2018: Active normal faults and submarine landslides in the Keelung Shelf off NE Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 31-38, doi: 10.3319/TAO.2017.07.02.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info