• Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake Directivity Site response S wave pulse
 • Citation: Kanamori, H., L. Ye, B.-S. Huang, H.-H. Huang, S.-J. Lee, W.-T. Liang, Y.-Y. Lin, K.-F. Ma, Y.-M. Wu, and T.-Y. Yeh, 2017: A strong-motion hot spot of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake (Mw = 6.4). Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 637-650, doi: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake Ambient noise tomography Gutingkeng Formation Dense seismic array
 • Citation: Kuo-Chen, H., K.-X. Chen, W.-F. Sun, C.-W. Ho, Y.-H. Lee, Z.-K. Guan, C.-C. Kang, and W.-Y. Chang, 2017: 3D Vs ambient noise tomography of the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake source region in Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 693-701, doi: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co seismic signature Magnetometer Geophone Infrasound QuakeFinder
 • Citation: Liu, J.-Y., C.-H. Chen, T.-Y. Wu, H.-C. Chen, K. Hattori, I.-C. Yang, T. Bleier, K. Kappler, Y. Xia, W. Chen, and Z. Liu, 2017: Co-seismic signatures in magnetometer, geophone, and infrasound data during the Meinong Earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 683-692, doi: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
 • Keywords: GPS Strain Baseline Meinong Earthquake
 • Citation: Tsai, M.-C., T.-C. Shin, and K.-W. Kuo, 2017: Pre-seismic strain anomalies and coseismic deformation of Meinong earthquake from continuous GPS. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 763-785, doi: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Song-Chuen Chen, Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yi-Ching Yeh, Char-Shine Liu, San-Hsiung Chung, and Cheng-Yueh Wei
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.14.01
 • Keywords: Submarine landslide Mud diapir Gas hydrate Southwest Taiwan
 • Citation: Chen, S.-C., C.-H. Tsai, S.-K. Hsu, Y.-C. Yeh, C.-S. Liu, S.-H. Chung, and C.-Y. Wei, 2018: Fangliao Slide — a large slope failure in the upper Kaoping Slope off southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 17-30, doi: 10.3319/TAO.2017.06.14.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Chi-Lo Huang, Shu-Kun Hsu, Wen-Bin Doo, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Jing-Yi Lin, and Chin-Wei Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
 • Keywords: Submarine landslide Okinawa Trough Continental margin Keelung shelf break NE Taiwan
 • Citation: Tsai, C.-H., C.-L. Huang, S.-K. Hsu, W.-B. Doo, S.-S. Lin, S.-Y. Wang, J.-Y. Lin, and C.-W. Liang, 2018: Active normal faults and submarine landslides in the Keelung Shelf off NE Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 31-38, doi: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Win-Bin Cheng, Yi-Ru Wu, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
 • Keywords: Marine slope instability Ocean bottom seismometer Seismic velocity
 • Citation: Cheng, W.-B., Y.-R. Wu, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, and S.-K. Hsu, 2018: Imaging P- and S-wave velocity structures in hydrate bearing sediments along an OBS profile across the Yuan-An Ridge, off southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 39-50, doi: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union