Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Win-Bin Cheng, Yi-Ru Wu, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
 • Keywords: Marine slope instability Ocean bottom seismometer Seismic velocity
 • Citation: Cheng, W.-B., Y.-R. Wu, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, and S.-K. Hsu, 2018: Imaging P- and S-wave velocity structures in hydrate bearing sediments along an OBS profile across the Yuan-An Ridge, off southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 39-50, doi: 10.3319/TAO.2017.07.04.01

Additional Info

 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Chi-Lo Huang, Shu-Kun Hsu, Wen-Bin Doo, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Jing-Yi Lin, and Chin-Wei Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
 • Keywords: Submarine landslide Okinawa Trough Continental margin Keelung shelf break NE Taiwan
 • Citation: Tsai, C.-H., C.-L. Huang, S.-K. Hsu, W.-B. Doo, S.-S. Lin, S.-Y. Wang, J.-Y. Lin, and C.-W. Liang, 2018: Active normal faults and submarine landslides in the Keelung Shelf off NE Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 31-38, doi: 10.3319/TAO.2017.07.02.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Song-Chuen Chen, Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yi-Ching Yeh, Char-Shine Liu, San-Hsiung Chung, and Cheng-Yueh Wei
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.14.01
 • Keywords: Submarine landslide Mud diapir Gas hydrate Southwest Taiwan
 • Citation: Chen, S.-C., C.-H. Tsai, S.-K. Hsu, Y.-C. Yeh, C.-S. Liu, S.-H. Chung, and C.-Y. Wei, 2018: Fangliao Slide — a large slope failure in the upper Kaoping Slope off southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 17-30, doi: 10.3319/TAO.2017.06.14.01

Additional Info

 • Author(s): Ricky Kao, Cheinway Hwang, Jeong Woo Kim, Kuo-En Ching, Frédéric Masson, Wen-Chi Hsieh, Nicolas Le Moigne, and Ching-Chung Cheng
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.13.01
 • Keywords: Absolute gravity Moho deepening Typhoon Morakot Pingtung earthquake Volcano Taiwan
 • Citation: Kao, R., C. Hwang, J. W. Kim, K.-E. Ching, F. Masson, W.-C. Hsieh, N. Le Moigne, and C.-C. Cheng, 2017: Absolute gravity change in Taiwan: Present result of geodynamic process investigation. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 855-875, doi: 10.3319/TAO.2017.06.13.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Wei-Sheng Chen, Chien-Chih Lee, Fang-Dar Chu, and Wai-Leong Teh
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.24.01
 • Keywords: TEC fluctuations Aurora Highlatitude irregularities
 • Citation: Chen, W.-S., C.-C. Lee, F.-D. Chu, and W.-L. Teh, 2017: GPS TEC fluctuations over Tromsø, Norway, in the solar minimum. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 993-1008, doi: 10.3319/TAO.2017.04.24.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
 • Keywords: GPS Strain Baseline Meinong Earthquake
 • Citation: Tsai, M.-C., T.-C. Shin, and K.-W. Kuo, 2017: Pre-seismic strain anomalies and coseismic deformation of Meinong earthquake from continuous GPS. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 763-785, doi: 10.3319/TAO.2017.04.19.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info