Additional Info

 • Author(s): Hsin Tung, Horng-Yue Chen, Ya-Ju Hsu, Jyr-Ching Hu, Yo-Ho Chang, and Yu-Ting Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.04.03.01
 • Keywords: High rate GPS InSAR Multi fault slip triggering Peak Ground Displacement
 • Citation: Tung, H., H.-Y. Chen, Y.-J. Hsu, J.-C. Hu, Y.-H. Chang, and Y.-T. Kuo, 2019: Triggered slip on multifaults after the 2018 Mw 6.4 Hualien earthquake by continuous GPS and InSAR measurements. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 285-300, doi: 10.3319/TAO.2019.04.03.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Chun-Rong Chen, Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Horng-Yuan Yen, Strong Wen, Bor-Shouh Huang, Cheng-Horng Lin, Che-Min Lin, and Hung-Hao Hsieh
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.03.11.01
 • Keywords: Geomagnetic QuakeFinder Infrasound Micro Barometer Tiltmeter
 • Citation: Chen, C.-R., J.-Y. Liu, C.-H. Chen, T.-Y. Wu, H.-Y. Yen, S. Wen, B.-S. Huang, C.-H. Lin, C.-M. Lin, and H.- H. Hsieh, 2019: Co-seismic geomagnetic fluctuations and atmospheric disturbances during the 2018 M 6.2 Hualien Earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 449-465, doi: 10.3319/TAO.2019.03.11.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, Hsueh-Fen Wang, Yin-Sheng Huang, Ching-Hui Tsai, Chung-Liang Lo, Shiao-Shan Lin, Chin-Wei Liang, and Yi-Jung Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.02.15.01
 • Keywords: Deep tow Magnetic anomaly Hydrothermal system Southern Okinawa Trough
 • Citation: Doo, W.-B., S.-K. Hsu, H.-F. Wang, Y.-S. Huang, C.-H. Tsai, C.-L. Lo, S.-S. Lin, C.-W. Liang, and Y.-J. Lin, 2019: A deep-towed magnetic survey in the southern Okinawa Trough: Implications for hydrothermal system detection. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 675-683, doi: 10.3319/ TAO.2019.02.15.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Wan-Ling Tseng, S.-Y. Simon Wang, Huang-Hsiung Hsu, and Jonathan D. D. Meyer
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.01.18.02
 • Keywords: Equatorial Rossby waves ERWs Wind shear Walker circulation
 • Citation: Tseng, W.-L., S.-Y. S. Wang, H.-H. Hsu, and J. D. D. Meyer, 2019: Intensification of the decadal activity in Equatorial Rossby Waves and linkage to changing tropical circulation. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 563-574, doi: 10.3319/TAO.2019.01.18.02

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yu-Shih Lin, Huei-Ting Lin, Bo-Shian Wang, Shein-Fu Wu, Pei-Ling Wang, Chih-Lin Wei, Hsiao-Fen Lee, Tefang Lan, Wei-Jen Huang, Song-Chuen Chen, Yunshuen Wang, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.01.10.01
 • Keywords: Diagenesis Carbon remineralization Carbon burial efficiency Southern Okinawa Trough
 • Citation: Lin, Y.-S., H.-T. Lin, B.-S. Wang, S.-F. Wu, P.-L. Wang, C.-L. Wei, H.-F. Lee, T. Lan, W.-J. Huang, S.-C. Chen, Y. Wang, and C.-C. Su, 2019: Early diagenesis and carbon remineralization in young rift sediment of the Southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 633-647, doi: 10.3319/TAO.2019.01.10.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Da-Yi Chen, Ting-Li Lin, Hsin-Chih Hsu, Yi-Chen Hsu, and Nai-Chi Hsiao
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.12.23.02
 • Keywords: Earthquake Early Warning 0206 Hualien Earthquake Effective Epicenter
 • Citation: Chen, D.-Y., T.-L. Lin, H.-C. Hsu, Y.-C. Hsu, and N.-C. Hsiao, 2019: An approach to improve the performance of the earthquake early warning system for the 2018 Hualien earthquake in Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 423-433, doi: 10.3319/TAO.2018.12.23.02