Additional Info

 • Author(s): Chun-Yian Su, Wei-Ting Chen, Jen-Ping Chen, Wei-Yu Chang, and Ben Jong-Dao Jou
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.11.29.01
 • Keywords: Cloud condensation nuclei Extreme precipitation Convection SoWMEX/TiMREX
 • Citation: Su, C.-Y., W.-T. Chen, J.-P. Chen, W.-Y. Chang, and B. J.-D. Jou, 2020: The Impacts of cloud condensation nuclei on the extreme precipitation of a monsoon coastal mesoscale convection system. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 131-139, doi: 10.3319/TAO.2019.11.29.01

Additional Info

 • Author(s): Jau-Ming Chen, Po-Hsiung Lin, Ching-Hsuan Wu, and Chung-Hsiung Sui
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.11.07.02
 • Keywords: Tropical cyclone track South China Sea Intraseasonal oscillation
 • Citation: Chen, J.-M., P.-H. Lin, C.-H. Wu, and C.-H. Sui, 2020: Track variability of South China Sea-formed tropical cyclones modulated by seasonal and intraseasonal circulations. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 239-259, doi: 10.3319/TAO.2019.11.07.02

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yin-Sheng Huang, Chih-Chieh Su, Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, Chin-Hui Tsai, Hsueh-Fen Wang, Shiao-Shan Lin, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, Jui-Er Chen, Yi-Jung Lin, and Yunshuen Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.31.01
 • Keywords: Magnetic susceptibility Authigenic iron sulfides Hydrothermal activity Southern Okinawa Trough
 • Citation: Huang, Y.-S., C.-C. Su, W.-B. Doo, S.-K. Hsu, C.-H. Tsai, H.-F. Wang, S.-S. Lin, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, J.-E. Chen, Y.-J. Lin, and Y. Wang, 2019: Hydrothermal activity revealed by rock magnetic anomaly from core sediments in the southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 685-694, doi: 10.3319/TAO.2019.07.31.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yiing-Jang Yang, Chan-Chuan Wen, Ping-Yi Huang, Cheng-Yun Wang, Ken-Sheng Chu, and Su-Cheng Pai
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.14.01
 • Keywords: Nutrients Pipeline Internal tide Taitung
 • Citation: Yang, Y.-J., C.-C. Wen, P.-Y. Huang, C.-Y. Wang, K.-S. Chu, and S.-C. Pai, 2020: Verification of the internal tide off Zhiben coast, Taitung, southeast Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 77-83, doi: 10.3319/TAO.2019.07.14.01

Additional Info

 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yen-Fu Chen, Hsiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Song-Chuen Chen, Chin-Wei Liang, and Yen-Yu Cho
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.07.01
 • Keywords: Gas plume Bottom current Okinawa Trough Echo sounder
 • Citation: Tsai, C.-H., S.-K. Hsu, Y.-F. Chen, H.-S. Lin, S.-Y. Wang, S.-C. Chen, C.-W. Liang, and Y.-Y. Cho, 2019: Gas plumes and near-seafloor bottom current speeds of the southernmost Okinawa Trough determined from echo sounders. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 649-674, doi: 10.3319/TAO.2019.07.07.01

Additional Info

 • Author(s): Ting-Yu Hsu, Rih-Teng Wu, Chia-Wei Liang, Chun-Hsiang Kuo, and Che-Min Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.04.01
 • Keywords: HVSR PGA Site Effects
 • Citation: Hsu, T.-Y., R.-T. Wu, C.-W. Liang, C.-H. Kuo, and C.-M. Lin, 2020: Peak ground acceleration estimation using P-wave parameters and horizontal-to-vertical spectral ratios. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 1-8, doi: 10.3319/TAO.2019.07.04.01

Additional Info