Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): H.C.Yeh,S.Y.Su,Y.C.Yeh, J.M.Wu,R.A.Heelis,B.J.Holt
  • DOI:

    10.3319/TAO.1999.10.S.19(ROCSAT)

  • Keywords: ROCSAT-1, Ionospheric Plasma and Electrodynamics Instrument (IPEI)

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): Hsien-Wen Li,Chung-Ru Ho,Nan-Jung Kuo,Chun-Te Chen,Tien-Shi Fang,Wei-Peng Tsai,Tsan-Ming Lin,Wen-Chen Su,Leny-Hwa Leu,Wei-Kang Hu,Hong-Ann Chen
  • DOI:

    10.3319/TAO.1999.10.S.85(ROCSAT)

Additional Info