Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): Tyan Yeh
  • DOI: 10.3319/TAO.2000.11.2.423(A)
  • Keywords: Geomagnetic field, Interplanetary magnetic field, Chapman-Ferraro magnetopause current, Magnetotail current

Additional Info

  • Author(s): Li-Bo Liu, Wei-Xing Wan, Jian-Nan Tu, Zong-Ti Bao
  • DOI: 10.3319/TAO.2000.11.2.543(A)
  • Keywords: Solar eclipse, Ionospheric effects of the solar eclipse, Low latitude ionosphere, Ionospheric theoretical model

Additional Info

  • Author(s): Sergei A. Pulinets, Jann-Yenq Liu, Yu-Jung Chuo, Nikolai P. Danilkin, Depuev Victor Kh., Nadezhda G. Kotonaeva
  • DOI:

    10.3319/TAO.2001.12.3.525(A)