Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yu-Shih Lin, Huei-Ting Lin, Bo-Shian Wang, Shein-Fu Wu, Pei-Ling Wang, Chih-Lin Wei, Hsiao-Fen Lee, Tefang Lan, Wei-Jen Huang, Song-Chuen Chen, Yunshuen Wang, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.01.10.01
 • Keywords: Diagenesis Carbon remineralization Carbon burial efficiency Southern Okinawa Trough
 • Citation: Lin, Y.-S., H.-T. Lin, B.-S. Wang, S.-F. Wu, P.-L. Wang, C.-L. Wei, H.-F. Lee, T. Lan, W.-J. Huang, S.-C. Chen, Y. Wang, and C.-C. Su, 2019: Early diagenesis and carbon remineralization in young rift sediment of the Southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 633-647, doi: 10.3319/TAO.2019.01.10.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Da-Yi Chen, Ting-Li Lin, Hsin-Chih Hsu, Yi-Chen Hsu, and Nai-Chi Hsiao
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.12.23.02
 • Keywords: Earthquake Early Warning 0206 Hualien Earthquake Effective Epicenter
 • Citation: Chen, D.-Y., T.-L. Lin, H.-C. Hsu, Y.-C. Hsu, and N.-C. Hsiao, 2019: An approach to improve the performance of the earthquake early warning system for the 2018 Hualien earthquake in Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 423-433, doi: 10.3319/ TAO.2018.12.23.02

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Ya-Shien Lin, Ray Y. Chuang, Jiun-Yee Yen, Yi-Chin Chen, Yu-Ting Kuo, Bo-Lin Wu, Shao-Yi Huang, and Ci-Jian Yang
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.12.09.02
 • Keywords: UAV Structure from Motion Multi View Stereo Orthoimage Surface ruptures
 • Citation: Lin, Y.-S., R. Y. Chuang, J.-Y. Yen, Y.-C. Chen, Y.-T. Kuo, B.-L. Wu, S.-Y. Huang, and C.-J. Yang, 2019: Mapping surface breakages of the 2018 Hualien earthquake by using UAS photogrammetry. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 351-366, doi: 10.3319/ TAO.2018.12.09.02

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Kuo-Hsin Tseng, Chung-Yen Kuo, Min-Hui Lo, C. K. Shum, Md Mizanur Rahman, Yuanyuan Jia, Ting-Yi Yang, and Po-Hung Shih
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.15.04
 • Keywords: Bangladesh Flood Remote sensing SRTM Water volume change
 • Citation: Tseng, K.-H., C.-Y. Kuo, M.-H. Lo, C. K. Shum, M. M. Rahman, Y. Jia, T.-Y. Yang, and P.-H. Shih, 2019: Using MODIS/Terra and Landsat imageries to improve surface water quantification in Sylhet, Bangladesh. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 111-126, doi: 10.3319/TAO.2018.11.15.04

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Po-Fei Chen, Yen-Ling Chen, Po-Li Su, Yi-De Peng, and Li-Fan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.15.02
 • Keywords: Immediate foreshocks b values Seismicity rates
 • Citation: Chen, P.-F., Y.-L. Chen, P.-L. Su, Y.-D. Peng, and L.-F. Chen, 2019: Understanding the 6 February 2018, Hualien earthquake sequence through catalog compilation. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 399-409, doi: 10.3319/ TAO.2018.11.15.02

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Hao Zhou, Chuang Xu, Zhicai Luo, Zebing Zhou, Bo Zhong, and Jiakuan Wan
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.02.01
 • Keywords: Gravity field model GRACE GOCE Parametric covariance approach
 • Citation: Zhou, H., C. Xu, Z. Luo, Z. Zhou, B. Zhong, and J. Wan, 2019: HUST-GOGRA2018s: A new gravity field model derived from the combination of GRACE and GOCE data. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 97-109, doi: 10.3319/TAO.2018.11.02.01

Additional Info

Additional Info