Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yin-Sheng Huang, Chih-Chieh Su, Wen-Bin Doo, Shu-Kun Hsu, Chin-Hui Tsai, Hsueh-Fen Wang, Shiao-Shan Lin, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, Jui-Er Chen, Yi-Jung Lin, and Yunshuen Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.31.01
 • Keywords: Magnetic susceptibility Authigenic iron sulfides Hydrothermal activity Southern Okinawa Trough
 • Citation: Huang, Y.-S., C.-C. Su, W.-B. Doo, S.-K. Hsu, C.-H. Tsai, H.-F. Wang, S.-S. Lin, C.-W. Liang, J.-Y. Lin, J.-E. Chen, Y.-J. Lin, and Y. Wang, 2019: Hydrothermal activity revealed by rock magnetic anomaly from core sediments in the southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 685-694, doi: 10.3319/ TAO.2019.07.31.01

Additional Info

 • Author(s): Yiing-Jang Yang, Chan-Chuan Wen, Ping-Yi Huang, Cheng-Yun Wang, Ken-Sheng Chu, and Su-Cheng Pai
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.14.01
 • Keywords: Nutrients Pipeline Internal tide Taitung
 • Citation: Yang, Y.-J., C.-C. Wen, P.-Y. Huang, C.-Y. Wang, K.-S. Chu, and S.-C. Pai, 2020: Verification of the internal tide off Zhiben coast, Taitung, southeast Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 77-83, doi: 10.3319/ TAO.2019.07.14.01

Additional Info

 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yen-Fu Chen, Hsiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Song-Chuen Chen, Chin-Wei Liang, and Yen-Yu Cho
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.07.01
 • Keywords: Gas plume Bottom current Okinawa Trough Echo sounder
 • Citation: Tsai, C.-H., S.-K. Hsu, Y.-F. Chen, H.-S. Lin, S.-Y. Wang, S.-C. Chen, C.-W. Liang, and Y.-Y. Cho, 2019: Gas plumes and near-seafloor bottom current speeds of the southernmost Okinawa Trough determined from echo sounders. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 649-674, doi: 10.3319/ TAO.2019.07.07.01

Additional Info

 • Author(s): Ting-Yu Hsu, Rih-Teng Wu, Chia-Wei Liang, Chun-Hsiang Kuo, and Che-Min Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.07.04.01
 • Keywords: HVSR PGA Site Effects
 • Citation: Hsu, T.-Y., R.-T. Wu, C.-W. Liang, C.-H. Kuo, and C.-M. Lin, 2020: Peak ground acceleration estimation using P-wave parameters and horizontal-to-vertical spectral ratios. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 1-8, doi: 10.3319/TAO.2019.07.04.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Yuanzi Huo, Qiao Liu, Fang Zhang, Chaolun Li, Zhencheng Tao, Hongsheng Bi, Chunlei Fan, Jianheng Zhang, and Song Sun
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.06.26.01
 • Keywords: Zooplankton Chaetognaths Sagitta species Feeding pressure Production Yellow Sea
 • Citation: Huo, Y., Q. Liu, F. Zhang, C. Li, Z. Tao, H. Bi, C. Fan, J. Zhang, and S. Sun, 2020: Biomass and estimated production, and feeding pressure on zooplankton of chaetognaths in the Yellow Sea, China. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 31, 61-75, doi: 10.3319/ TAO.2019.06.26.01

Additional Info