Additional Info

 • Author(s): Hung-Chun Chao and Chen-Feng You
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.961(GH)
 • Keywords: B isotopes, Cl isotopes, Pore waters, Gas hydrate, Organic matter degradation

Additional Info

 • Author(s): Wei-Teh Jiang, Ju-Chin Chen, Bo-Jiun Huang, Chun-Jung Chen, Yung-Tan Lee, Pin-Ru Huang1, Chieh-Chia Lung, and Shao-Wei Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.981(GH)
 • Keywords: Gas hydrate, Taiwan, Porosity, Density, Clay minerals, Pyrite

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Sheng-Rong Song, Wei-Yi Ku, Yaw-Lin Chen, Y-Chieh Lin, Chia-Mei Liu, Li-Wei Kuo,Tsanyao, F. Yang, Huann-Jih Lo
 • DOI:

  10.3319/TAO.2003.14.3.311(T)

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Chien-Ying Wang, Chien-Li Li, Fu-Chen Su, Ming-Tar Leu, Ming-Shan Wu, Shao-Huei Lai, Chir-Cherng Chern
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.211(CCE)

Additional Info

 • Author(s): Hidemi Tanaka, Chien-Ying Wang, Wei-Min Chen, Arito Sakaguchi, Kotaro Ujiie, Hisao Ito, Masataka Ando
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.227(CCE)