Additional Info

 • Author(s): Ning Xu, Shiguo Wu, Xiujuan Wang, and Dongdong Dong
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.871(GH)
 • Keywords: Fluid potential, Velocity analysis, Gas hydrate, Mud diapir, Okinawa trough

Additional Info

 • Author(s): Jung-Nan Oung, Chen-Ying Lee, Chao-Shing Lee, and Cheng-Lung Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.921(GH)
 • Keywords: Hydrocarbon gas, Gas hydrate, Headspace gas analysis, Southwestern offshore Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Hung-Chun Chao and Chen-Feng You
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.961(GH)
 • Keywords: B isotopes, Cl isotopes, Pore waters, Gas hydrate, Organic matter degradation

Additional Info

 • Author(s): Wei-Teh Jiang, Ju-Chin Chen, Bo-Jiun Huang, Chun-Jung Chen, Yung-Tan Lee, Pin-Ru Huang1, Chieh-Chia Lung, and Shao-Wei Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.981(GH)
 • Keywords: Gas hydrate, Taiwan, Porosity, Density, Clay minerals, Pyrite

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Sheng-Rong Song, Wei-Yi Ku, Yaw-Lin Chen, Y-Chieh Lin, Chia-Mei Liu, Li-Wei Kuo,Tsanyao, F. Yang, Huann-Jih Lo
 • DOI:

  10.3319/TAO.2003.14.3.311(T)

Additional Info

Additional Info