Additional Info

 • Author(s): Xuehe Lu, Hong Jiang, Jinxun Liu, Cheng Sun, Ying Wang, and Jiaxin Jin
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.13.01(TT)
 • Keywords: Lei bamboo forest, Carbon budget, Flux tower, Ecological model

Additional Info

 • Author(s): Gong-Ruei Ho, Ping-Yu Chang, Wei Lo, Chia-Mei Liu, and Sheng-Rong Song
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.24.01(TT)
 • Keywords: Ilan Plain, Geothermal field, Resistivity profiles

Additional Info

 • Author(s): Yonghang Xu, Qinqin Sun, Liang Yi, Xijie Yin, Aijun Wang, Yunhai Li, and Jian Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.02.18.01(TT)
 • Keywords: Detrital zircon, U-Pb age, Hf isotope, Provenance, Crustal evolution, Cathaysia Block

Additional Info

 • Author(s): Su-Jung Chou, Jing-Guo Zhang, Yun-Ao He, Ying-San Liou, Yang-Fang Chen, Han-Yu Shih, James K. W. Lee, George S. Burr, Way-Fan Lien, Mao-Hua Teng, and Ching-Hua Lo
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.02.21.01(TT)
 • Keywords: Carborundum, Jade, China

Additional Info

 • Author(s): Chih-Hsiang Yeh, Yu-Chang Chan, Kuo-Jen Chang, Ming-Lang Lin, and Yu-Chung Hsieh
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.07.02.01(TT)
 • Keywords: Mapping of sedimentary terrain, LiDAR-derived strike and dip of bedding, Airborne LiDAR application, 3D image interpretation
Page 10 of 10