Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Xiaoqin Du, Cristina Gama, James T. Liu, and Paulo Baptista
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.03.30.01(TT)
 • Keywords: Sediment grain size, Sediment source, Empirical Orthogonal Function (EOF) analysis, Grain size trend analysis (GSTA), Sediment transport pathway

Additional Info

 • Author(s): Chia-Mei Liu, Sheng-Rong Song, and Ching-Huei Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.02.09.01(TT)
 • Keywords: Taiwan, Regional heat flow, Arc-continent collision, Silica geothermometry

Additional Info

 • Author(s): Xiaocheng Zhou, Wanchun Wang, Zhi Chen, Li Yi, Lei Liu, Chao Xie, Yuejü Cui, Jianguo Du, Jianwu Cheng, and Liming Yang
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.01.05.01(TT)
 • Keywords: Gas geochemistry, Earthquake, Hot spring, Isotopic ratios, Wenchuan

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Jie Dou, Uttam Paudel, Takashi Oguchi, Shoichiro Uchiyama, and Yuichi S. Hayakawa
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.07(EOSI)
 • Keywords: Airborne Lidar DEM, Shallow and deep-seated landslide, Differentiation, SVMs

Additional Info

 • Author(s): Mingguo Ma, Xiaoli Hu, Jianhua Wang, and Jian Zhou
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.06.01(EOSI)
 • Keywords: Ecological remote sensing, Hydrological remote sensing, Heihe River Basin, Vegetation cover change

Additional Info

 • Author(s): Chun-Hsiang Kuo, Kuo-Liang Wen, Che-Min Lin, Strong Wen, and Jyun-Yan Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.05(EOSI)
 • Keywords: Ambient noise, Dominant frequency, EGDT, HVSR, Vs30

Additional Info

 • Author(s): N. Peter Benny, K. Rayaroth Mridula, Mohd Razali Mahmud, Sahrum Ses, and Kamaludin Mohd Omar
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.04(EOSI)
 • Keywords: South China Sea, Satellite altimetry, Kuroshio Current, Surface drifter, Surface circulation

Additional Info

 • Author(s): Ming-An Lee, Yi-Chun Kuo, Jui-Wen Chan, Yu-Kai Chen, and Sheng-Yuan Teng
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.03(EOSI)
 • Keywords: Sea surface temperature, El Niño and Southern Oscillation (ENSO), Taiwan Strait, Climate change

Additional Info

 • Author(s): Kuan-Tsung Chang, Feng-Chi Yu, Yi Chang, Jin-Tsong Hwang, Jin-King Liu, Wei-Chen Hsu, and Peter Tian-Yuan Shih
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.02(EOSI)
 • Keywords: Land cover, Classification, Geomorphometric, Waveform, Texture

Additional Info

 • Author(s): Yuei-An Liou, Hsiao-Lan Liu, Tai-Sheng Wang, and Chin-Hung Chou
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.01(EOSI)
 • Keywords: Ponds, Water resource, Remote sensing technology, Water body changes

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Chen-Chih Lin, Chung-Ru Ho, Yu-Hsin Cheng, and Shin-Jye Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.06(EOSI)
 • Keywords: Flooding, Sea-level rise, Tuvalu, Warm water

Additional Info

 • Author(s): Wei-Chen Hsu, Peter Tian-Yuan Shih, Hung-Cheng Chang, and Jin-King Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.08(EOSI)
 • Keywords: Airborne LiDAR, LiDAR penetration rate, Full-waveform LiDAR

Additional Info

 • Author(s): Che-Min Lin, Tao-Ming Chang, Kuo-Liang Wen, Chun-Hsiang Kuo, and Hung-Hao Hsieh
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.09.23.01(T)
 • Keywords: Mingjian earthquake, Thin-skinned model, Chi-Chi earthquake, Décollement

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Wen-Yu Shao, Sun-Lin Chung, and Wen-Shan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.11.06.01(TT)
 • Keywords: Zircon U-Pb age, Volcanic eruption, Lutao, Lanyu, Luzon arc

Additional Info

 • Author(s): Chia-Yu Chen, Jian-Cheng Lee, Yue-Gau Chen, and Rou-Fei Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.12.25.01(TT)
 • Keywords: Block rotation, Tectonic escape, GPS, Plate corner, Longitudinal Valley, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Xuehe Lu, Hong Jiang, Jinxun Liu, Cheng Sun, Ying Wang, and Jiaxin Jin
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.13.01(TT)
 • Keywords: Lei bamboo forest, Carbon budget, Flux tower, Ecological model