Additional Info

 • Author(s): Pai-Sen Yu, Horng-Sheng Mii, Masafumi Murayama, and Min-Te Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.4.347(IMAGES)

 • Keywords: South China Sea, Planktonic foraminifer fauna, Sea surface temperature, East Asian monsoon, Summer insolation

Additional Info

 • Author(s): Liang-Jian Shiau, Pai-Sen Yu, Kuo-Yen Wei, Masanobu Yamamoto, Teh-Quei Lee, Ein-Fen Yu, Tien-Hsi Fang, and Min-Te Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.4.363(IMAGES)

 • Keywords: Total organic carbon, Carbonate, Opal, Productivity, Sea surface temperature, South China Sea, Monsoon, IMAGES

Additional Info

 • Author(s): Yuan-Pin Chang, Wei-Lung Wang, Yusuke Yokoyama, Hiroyuki Matsuzaki, Hodaka Kawahata, and Min-Te Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.4.389(IMAGES)

 • Keywords: Planktic foraminifer, Sea surface temperature, ITCZ, East China Sea, Okinawa Trough, IMAGES

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Louis L. Tsai, Huey-Jane Hsieh, Hsien-Tsung Lee, and Li-Chung Sun
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.5.489(TT)

 • Keywords: Organic material, Thermal maturity, Coal

Additional Info

 • Author(s): Kuan-Yu Chen and Tsung-Kwei Liu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.5.975(TT)

 • Keywords: Arsenic, Blackfoot disease, Groundwater, Coastal plain, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Meng-Long Hsieh, Tzu-Hua Lai, Leh-Chun Wu, Wan-Chung Lu, Hsien-The Liu and Ping-Mei Liew
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.2.353(TT)
 • Keywords: Core, Eustatic sea level, Rock uplift

Additional Info

 • Author(s): Shih-Wei Wang, Shou-Yeh Gong, Horng-Sheng Mii, and Chang-Feng Dai
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.2.405(TT)
 • Keywords: Cold-seep carbonates, Coral reef, Hardground, Foreland basin, Lucinids

Additional Info

 • Author(s): Tsanyao Frank Yang, Char-Shine Liu, Ju-Chin Chen and Chi-Yue Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.3.I(GH)
 • Keywords: Gas hydrate research, the South China Sea, Taiwan

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Ho-Shing Yu and Zehn-Yin Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.659(GH)
 • Keywords: Intraslope basin, Seismic facies, Sedimentation, Offshore, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Chi-Yue Huang, Chih-Wei Chien, Meixun Zhao, Hong-Chun Li, and Yoshiyuki Iizuka
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.679(GH)
 • Keywords: Cold seep, Gas hydrate, Accretionary prism, Authigenic carbonate, Offshore SW Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Duo-Fu Chen, Zheng Su, and Lawrence M. Cathles
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.723(GH)
 • Keywords: Classification, Gas hydrate, Thermodynamics, Methane solubility, Hydrate ridge, South China Sea

Additional Info

 • Author(s): Win-Bin Cheng, Chao-Shing Lee, Char-Shine Liu, Philippe Schnurle, Shiao-Shan Lin, and Hong-Ruai Tsai
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.739(GH)
 • Keywords: Gas hydrates, OBS seismic data, Seismic tomography, Methane migration

Additional Info

 • Author(s): Philippe Schnurle, Char-Shine Liu, and Chao-Shing Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.757(GH)
 • Keywords: Ocean Bottom Seismometers, Acoustic and shear-wave velocities, Gas hydrates

Additional Info

 • Author(s): Hui Deng, Pin Yan, Hailing Liu, and Wenzao Luo
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.781(GH)
 • Keywords: Gas hydrate, Bottom-simulating reflector, Seismic imaging, AVO analysis, AVO inversion, Offshore southwestern Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Xiujuan Wang, Shiguo Wu, Ning Xu, and Guangxue Zhang
 • DOI: 10.3319/TAO.2006.17.4.799(GH)
 • Keywords: Gas hydrate, Free gas, Saturation, Acoustic impedance, South China Sea