• Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
 • Keywords: 2016 Meinong Earthquake, Seismicity Variation, Potential Seismic-hazard Assessment
Published in Geophysics
 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake, ambient noise tomography, Gutingkeng Formation, dense seismic array
Published in Geophysics
 • Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
 • Keywords: Ground Motion, PSHA, Seismic Hazard, Meinong Earthquake
Published in Geophysics
 • Author(s): Kun-Sung Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
 • Keywords: Chishan Fault, Potential Human Fatality, Ground Motion, ShakeMap, Southern Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
 • Keywords: The 2016 Meinong earthquake, Slip distribution, Stress inversion, Focal mechanism, Coulomb failure stress, Seismogenic process, Chishan Transfer Fault Zone
Published in Geophysics
 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co-seismic signature, Magnetometer, Geophone, Infrasound, QuakeFinder
Published in Geophysics
 • Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
 • Keywords: Active fault, Surface rupture, Coseismic deformation, Back-thrust, Fault-related folding, Balanced cross-sections, InSAR, aseismic slip, Triggered slip, Gutingkeng mudstone
Published in Geophysics
 • Author(s): Ching-Chou Fu, Vivek Walia, Tsanyao Frank Yang, Lou-Chuang Lee, Tsung-Kwei Liu, Cheng-Hong Chen, Arvind Kumar, Shih-Jung Lin, Tzu-Hua Lai, and Kuo-Liang Wen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.01
 • Keywords: Radon, Continuous monitoring in soils, Seismo-geochemical transients versus earthquake prediction, Meinong earthquake 2016
Published in Geophysics
 • Author(s): Wen-yau Chen, Ray-yeng Yang, and Hwung-hweng Hwung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.02
 • Keywords: Submarine landslide, Dilatancy, Coulomb friction, Thermopressurization, Thermal softening
Published in Geophysics
 • Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
 • Keywords: GPS, Strain, Baseline, Meinong Earthquake
Published in Geophysics
 • Author(s): Huai-Houh Hsu, Jia-Jyun Dong, Shu-Kun Hsu, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.08.01
 • Keywords: Pingtung earthquake, Submarine landslide, Strength parameters, Back analysis, Slope stability, Laboratory tests
Published in Geophysics
 • Author(s): Jing-Yi Lin, Yen-Fu Chen, Chih-Chieh Su, Shao-Jinn Chin, Win-Bin Cheng, Wen-Nan Wu, Chin-Wei Liang, Hsin-Sung Hsieh, Shu-Kun Hsu, and Yi-Chin Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.09.01
 • Keywords: Single-station method, H/V spectral method, Site seismic response, Submarine slope, Southwestern Taiwan offshore
Published in Geophysics
 • Author(s): Song-Chuen Chen, Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yi-Ching Yeh, Char-Shine Liu, San-Hsiung Chung, and Cheng-Yueh Wei
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.14.01
 • Keywords: Submarine landslide, Mud diapir, Gas hydrate, Southwest Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Chih-Chieh Su, Sheng-Ting Hsu, Huai-Houh Hsu, Jing-Yi Lin, and Jia-Jyun Dong
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.21.01
 • Keywords: Sedimentation rate, Sediment budget, Submarine canyon, Seafloor failure, Pb-210
Published in Geophysics
 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Chi-Lo Huang, Shu-Kun Hsu, Wen-Bin Doo, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Jing-Yi Lin, and Chin-Wei Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
 • Keywords: Submarine landslide, Okinawa Trough, Continental margin, Keelung shelf break, NE Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Win-Bin Cheng, Yi-Ru Wu, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
 • Keywords: Marine slope instability, Ocean bottom seismometer, Seismic velocity
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Wei-Chen Hsu, Peter Tian-Yuan Shih, Hung-Cheng Chang, and Jin-King Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.08(EOSI)
 • Keywords: Airborne LiDAR, LiDAR penetration rate, Full-waveform LiDAR
Published in Geology
 • Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Kuo-Liang Wen, Shuhjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.12.11.03(TH)

 • Keywords: Taipei Metropolitan Area, Borehole, Accelerograph, Broadband, Nonlinear response
Published in Geology