• Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Seismicity variation, Potential seismic-hazard assessment
 • Citation: Wen, Y.-Y. and C.-C. Chen, 2017: Seismicity variations prior to the 2016 ML 6.6 Meinong, Taiwan earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 739-744, doi: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake, Ambient noise tomography, Gutingkeng Formation, Dense seismic array
 • Citation: Kuo-Chen, H., K.-X. Chen, W.-F. Sun, C.-W. Ho, Y.-H. Lee, Z.-K. Guan, C.-C. Kang, and W.-Y. Chang, 2017: 3D Vs ambient noise tomography of the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake source region in Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 693-701, doi: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
 • Keywords: Ground Motion, PSHA, Seismic Hazard, Meinong Earthquake
 • Citation: Lee, Y.-T., Y.-J. Wang, C.-H. Chan, and K.-F. Ma, 2017: The 2016 Meinong earthquake to TEM PSHA2015. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 703-713, doi: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
Published in Geophysics
 • Author(s): Kun-Sung Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
 • Keywords: Chishan Fault, Potential Human Fatality, Ground Motion, Shake Map, Southern Taiwan
 • Citation: Liu, K.-S., 2017: Estimation of seismic ground motions and attendant potential human fatalities from scenario earthquakes on the Chishan fault in southern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 715-737, doi: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
 • Keywords: The 2016 Meinong earthquake, Slip distribution, Stress inversion, Focal mechanism, Coulomb failure stress, Seismogenic process, Chishan Transfer Fault Zone
 • Citation: Wen, S., Y.-L. Yeh, Y.-Z. Chang, and C.-H. Chen, 2017: The seismogenic process of the 2016 Meinong earthquake, southwest Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 651-662, doi: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co-seismic signature, Magnetometer, Geophone, Infrasound, QuakeFinder
 • Citation: Liu, J.-Y., C.-H. Chen, T.-Y. Wu, H.-C. Chen, K. Hattori, I.-C. Yang, T. Bleier, K. Kappler, Y. Xia, W. Chen, and Z. Liu, 2017: Co-seismic signatures in magnetometer, geophone, and infrasound data during the Meinong Earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 683-692, doi: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
 • Keywords: Active fault, Surface rupture, Coseismic deformation, Back-thrust, Fault-related folding, Balanced cross-sections, InSAR, aseismic slip, Triggered slip, Gutingkeng mudstone
 • Citation: Le Béon, M., M.-H. Huang, J. Suppe, S.-T. Huang, E. Pathier, W.-J. Huang, C.-L. Chen, B. Fruneau, S. Baize, K.-E. Ching, and J.-C. Hu, 2017: Shallow geological structures triggered during the Mw 6.4 Meinong earthquake, southwestern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 663-681, doi: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
Published in Geophysics
 • Author(s): Ching-Chou Fu, Vivek Walia, Tsanyao Frank Yang, Lou-Chuang Lee, Tsung-Kwei Liu, Cheng-Hong Chen, Arvind Kumar, Shih-Jung Lin, Tzu-Hua Lai, and Kuo-Liang Wen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.01
 • Keywords: Radon, Continuous monitoring in soils, Seismo-geochemical transients versus earthquake prediction, Meinong earthquake 2016
 • Citation: Fu, C.-C., V. Walia, T. F. Yang, L.-C. Lee, T.-K. Liu, C.-H. Chen, A. Kumar, S.-J. Lin, T.-H. Lai, and K.-L. Wen, 2017: Preseismic anomalies in soil-gas radon associated with 2016 M 6.6 Meinong earthquake, Southern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 787-798, doi: 10.3319/TAO.2017.03.22.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Wen-yau Chen, Ray-yeng Yang, and Hwung-hweng Hwung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.02
 • Keywords: Submarine landslide, Dilatancy, Coulomb friction, Thermopressurization, Thermal softening
Published in Geophysics
 • Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
 • Keywords: GPS, Strain, Baseline, Meinong Earthquake
 • Citation: Tsai, M.-C., T.-C. Shin, and K.-W. Kuo, 2017: Pre-seismic strain anomalies and coseismic deformation of Meinong earthquake from continuous GPS. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 763-785, doi: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Huai-Houh Hsu, Jia-Jyun Dong, Shu-Kun Hsu, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.08.01
 • Keywords: Pingtung earthquake, Submarine landslide, Strength parameters, Back analysis, Slope stability, Laboratory tests
Published in Geophysics
 • Author(s): Jing-Yi Lin, Yen-Fu Chen, Chih-Chieh Su, Shao-Jinn Chin, Win-Bin Cheng, Wen-Nan Wu, Chin-Wei Liang, Hsin-Sung Hsieh, Shu-Kun Hsu, and Yi-Chin Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.09.01
 • Keywords: Single-station method, H/V spectral method, Site seismic response, Submarine slope, Southwestern Taiwan offshore
Published in Geophysics
 • Author(s): Song-Chuen Chen, Ching-Hui Tsai, Shu-Kun Hsu, Yi-Ching Yeh, Char-Shine Liu, San-Hsiung Chung, and Cheng-Yueh Wei
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.14.01
 • Keywords: Submarine landslide, Mud diapir, Gas hydrate, Southwest Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Chih-Chieh Su, Sheng-Ting Hsu, Huai-Houh Hsu, Jing-Yi Lin, and Jia-Jyun Dong
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.21.01
 • Keywords: Sedimentation rate, Sediment budget, Submarine canyon, Seafloor failure, Pb-210
Published in Geophysics
 • Author(s): Ching-Hui Tsai, Chi-Lo Huang, Shu-Kun Hsu, Wen-Bin Doo, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Jing-Yi Lin, and Chin-Wei Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.02.01
 • Keywords: Submarine landslide, Okinawa Trough, Continental margin, Keelung shelf break, NE Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Win-Bin Cheng, Yi-Ru Wu, Chin-Wei Liang, Jing-Yi Lin, and Shu-Kun Hsu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.04.01
 • Keywords: Marine slope instability, Ocean bottom seismometer, Seismic velocity
Published in Geophysics
 • Author(s): Ruey-Juin Rau and Wen-Tzong Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.06.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Source rupture model, Seismic hazard potential
 • Citation: Rau, R.-J. and W.-T. Liang, 2017: Introduction to the special issue on the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, I-III, doi: 10.3319/TAO.2017.06.07.01
Published in Geophysics
 • Author(s): Wei-Chen Hsu, Peter Tian-Yuan Shih, Hung-Cheng Chang, and Jin-King Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.08(EOSI)
 • Keywords: Airborne LiDAR, LiDAR penetration rate, Full-waveform LiDAR
Published in Geology
 • Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Kuo-Liang Wen, Shuhjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2009.12.11.03(TH)

 • Keywords: Taipei Metropolitan Area, Borehole, Accelerograph, Broadband, Nonlinear response
Published in Geology