Additional Info

 • Author(s): Yu-Shih Lin, Huei-Ting Lin, Bo-Shian Wang, Shein-Fu Wu, Pei-Ling Wang, Chih-Lin Wei, Hsiao-Fen Lee, Tefang Lan, Wei-Jen Huang, Song-Chuen Chen, Yunshuen Wang, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2019.01.10.01
 • Keywords: Diagenesis Carbon remineralization Carbon burial efficiency Southern Okinawa Trough
 • Citation: Lin, Y.-S., H.-T. Lin, B.-S. Wang, S.-F. Wu, P.-L. Wang, C.-L. Wei, H.-F. Lee, T. Lan, W.-J. Huang, S.-C. Chen, Y. Wang, and C.-C. Su, 2019: Early diagenesis and carbon remineralization in young rift sediment of the Southern Okinawa Trough. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 633-647, doi: 10.3319/TAO.2019.01.10.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Sang-Wan Kim, Jung-Hyun Choi, Sang-Hoon Hong, Ju-Hyung Lee, Jinwoo Cho, and Moung-Jin Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.03.07.01
 • Keywords: Persistent Scatterer TerraSAR X Displacement of large buildings GIS
 • Citation: Kim, S.-W., J.-H. Choi, S.-H. Hong, J.-H. Lee, J. Cho, and M.-J. Lee, 2018: Monitoring the risk of large building collapse using persistent scatterer interferometry and GIS. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 535-545, doi: 10.3319/TAO.2018.03.07.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Ling-Ho Chung, Yuan-Hsi Lee, Wan-Ling Tsai, Kai-Shuan Shea, Louis S. Teng, Wei Lo, and Xi-Bin Tan
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.19.01
 • Keywords: Hsuehshan Range Detrital U Pb zircon dating Hsitsun Formation Szeleng Sandstone
 • Citation: Chung, L.-H., Y.-H. Lee, W.-L. Tsai, K.-S. Shea, L. S. Teng, W. Lo, and X.-B. Tan, 2018: Refining stratigraphic ages of Northern Hsuehshan Range in northern Taiwan by detrital zircon U-Pb dating. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 291-300, doi: 10.3319/TAO.2017.10.19.01

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Arvind Kumar, Vivek Walia, Yi-Chun Sung, Shih-Jung Lin, Hasio-Fen Lee, Cheng-Horng Lin, Ching-Chou Fu, and Cheng-Hong Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.06.02
 • Keywords: Radon Thoron LR 115 films Discriminative cup Tatun volcanic areas
 • Citation: Kumar, A., V. Walia, Y.-C. Sung, S.-J. Lin, H.-F. Lee, C.-H. Lin, C.-C. Fu, and C.-H. Chen, 2018: Integrated radon monitoring in Tatun Volcanic Areas of Northern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 261-273, doi: 10.3319/TAO.2017.10.06.02

Additional Info

 • Author(s): Yu-Ming Lai, Mei-Fei Chu, Wen-Shan Chen, Wen-Yu Shao, Hao-Yang Lee, and Sun-Lin Chung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.29.01
 • Keywords: Taiwan Zircon U Pb geochronology Hf isotope Magma Northern Luzon Arc
 • Citation: Lai, Y.-M., M.-F. Chu, W.-S. Chen, W.-Y. Shao, H.-Y. Lee, and S.-L. Chung, 2018: Zircon U-Pb and Hf isotopic constraints on the magmatic evolution of the Northern Luzon Arc. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 149-186, doi: 10.3319/TAO.2017.08.29.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Junjie Hu, Qi Li, Chunyan Song, Shuangqing Wang, and Bin Shen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.08.08.01
 • Keywords: Geochemistry Paleoenvironment Paleoclimate Permian Qiangtang Basin
 • Citation: Hu, J., Q. Li, C. Song, S. Wang, and B. Shen, 2017: Geochemical characteristics of the Permian sedimentary rocks from Qiangtang Basin: Constraints for paleoenvironment and paleoclimate. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 271-282, doi: 10.3319/TAO.2016.08.08.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info