Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake Directivity Site response S wave pulse
 • Citation: Kanamori, H., L. Ye, B.-S. Huang, H.-H. Huang, S.-J. Lee, W.-T. Liang, Y.-Y. Lin, K.-F. Ma, Y.-M. Wu, and T.-Y. Yeh, 2017: A strong-motion hot spot of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake (Mw = 6.4). Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 637-650, doi: 10.3319/TAO.2016.10.07.01

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps Gas plume Mud volcano Gas hydrate Submarine landslide
 • Citation: Hsu, S.-K., S.-S. Lin, S.-Y. Wang, C.-H. Tsai, W.-B. Doo, S.-C. Chen, J.-Y. Lin, Y.-C. Yeh, H.-F. Wang, and C.-W. Su, 2018: Seabed gas emissions and submarine landslides off SW Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 7-15, doi: 10.3319/TAO.2016.10.04.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Po-Yen Tseng, Young-Fo Chang, Chih-Hsiung Chang, and Ruey-Chyuan Shih
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.02.18.01(T)
 • Keywords: Reverberation Multi depth streamers
 • Citation: Tseng, P. Y., Y. F. Chang, C. H. Chang, and R. C. Shih, 2016: Water reverberation travel time analysis acquired using multi-depth streamers. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 791-798, doi: 10.3319/TAO.2016.02.18.01(T)

Additional Info

Additional Info