Additional Info

 • Author(s): Hung-Chie Chiu, Yeong Tien Yeh, Shean-Der Ni. Long Lee, Wen-Hsiang Liu, Gin-Fu Wen, Chun-Chi Liu
 • DOI:

  10.3319/TAO.1994.5.4.463(T)

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Horng-Yuan Yen, Wen-Tzong Liang, Ban-Yuan Kuo, Yih-Hsiung Yeh, Char-Shuan Liu, Donald Reed, Neil Lundberg, Fu-Chen Su, Hou-Sheng Chung
 • DOI:

  10.3319/TAO.1995.6.2.233(T)

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Chieh-Hou Yang, Lun-Tao Tong
 • DOI:

  10.3319/TAO.1996.7.1.1(T)

 • Keywords: DC Resistivity, Terrain Conductivity Method, Groundwater