Additional Info

 • Author(s): Huai-Houh Hsu, Jia-Jyun Dong, Shu-Kun Hsu, and Chih-Chieh Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.08.01
 • Keywords: Pingtung earthquake, Submarine landslide, Strength parameters, Back analysis, Slope stability, Laboratory tests

Additional Info

 • Author(s): Min-Chien Tsai, Tzay-Chyn Shin, and Kai-Wen Kuo
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.04.19.01
 • Keywords: GPS, Strain, Baseline, Meinong Earthquake

Additional Info

 • Author(s): Wen-yau Chen, Ray-yeng Yang, and Hwung-hweng Hwung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.02
 • Keywords: Submarine landslide, Dilatancy, Coulomb friction, Thermopressurization, Thermal softening

Additional Info

 • Author(s): Ching-Chou Fu, Vivek Walia, Tsanyao Frank Yang, Lou-Chuang Lee, Tsung-Kwei Liu, Cheng-Hong Chen, Arvind Kumar, Shih-Jung Lin, Tzu-Hua Lai, and Kuo-Liang Wen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.22.01
 • Keywords: Radon, Continuous monitoring in soils, Seismo-geochemical transients versus earthquake prediction, Meinong earthquake 2016

Additional Info

 • Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
 • Keywords: Active fault, Surface rupture, Coseismic deformation, Back-thrust, Fault-related folding, Balanced cross-sections, InSAR, aseismic slip, Triggered slip, Gutingkeng mudstone

Additional Info

 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co-seismic signature, Magnetometer, Geophone, Infrasound, QuakeFinder

Additional Info

 • Author(s): Shogo Komori, Mitsuru Utsugi, Tsuneomi Kagiyama, Shin Yoshikawa, Chang Hwa Chen, and Benjamin Fong Chao
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.20.01
 • Keywords: Tatun Volcano Group, VLF-MT, Resistivity, Geostatistics

Additional Info

 • Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
 • Keywords: The 2016 Meinong earthquake, Slip distribution, Stress inversion, Focal mechanism, Coulomb failure stress, Seismogenic process, Chishan Transfer Fault Zone

Additional Info

 • Author(s): Yu-Wen Chang, Chin-Hsiung Loh, and Wen-Yu Jean
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.08.01
 • Keywords: Probabilistic Seismic Hazard Analysis, Time-dependent Model, Characteristic Earthquake, Renewal model, Poisson, Recurrence Interval

Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, and Kao-Hao Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.25.01
 • Keywords: Multifractal dimension, earthquake sequence, epicenter, inter-event time, Morlet wavelet technique, dominant period

Additional Info

 • Author(s): Kun-Sung Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
 • Keywords: Chishan Fault, Potential Human Fatality, Ground Motion, ShakeMap, Southern Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
 • Keywords: Ground Motion, PSHA, Seismic Hazard, Meinong Earthquake

Additional Info

 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake, ambient noise tomography, Gutingkeng Formation, dense seismic array

Additional Info

 • Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
 • Keywords: 2016 Meinong Earthquake, Seismicity Variation, Potential Seismic-hazard Assessment

Additional Info

 • Author(s): Hong-Jia Chen, Chien-Chih Chen, Guy Ouillon, and Didier Sornette
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.11.01.01
 • Keywords: Earthquake precursors, Geoelectric field, Skewness, Kurtosis, Binary classification

Additional Info

 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Directivity, Site response, S-wave pulse

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Peih-Lin Leu, and Chien-Hsin Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.12.01
 • Keywords: Mainshock, Aftershock, Omori law, Correlation, ETAS model, Aftershock triggering, Dynamical modeling
 • Citation: Wang, J. H., K. C. Chen, P. L. Leu, and C. H. Chang, 2016: Studies on aftershocks in Taiwan: A review. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 769-789, doi: 10.3319/TAO.2016.09.12.01

Additional Info

 • Author(s): Po-Lun Huang, Ting-Li Lin, Hao-Jen Hsiao, and Ruei-Hua Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.07.28.02
 • Keywords: Earthquake early warning, Borehole seismometer, Pd magnitude
 • Citation: Huang, P. L., T. L. Lin, H. J. Hsiao, and R. H. Huang, 2016: Taiwan borehole seismometer application in Earthquake Early Warning. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 819-824, doi: 10.3319/TAO.2016.07.28.02