Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, and Kao-Hao Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.25.01
 • Keywords: Multifractal dimension, Earthquake sequence, Epicenter, Inter-event time, Morlet wavelet technique, Dominant period

Additional Info

 • Author(s): Kun-Sung Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
 • Keywords: Chishan Fault, Potential Human Fatality, Ground Motion, Shake Map, Southern Taiwan
 • Citation: Liu, K.-S., 2017: Estimation of seismic ground motions and attendant potential human fatalities from scenario earthquakes on the Chishan fault in southern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 715-737, doi: 10.3319/TAO.2017.01.06.01

Additional Info

 • Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
 • Keywords: Ground Motion, PSHA, Seismic Hazard, Meinong Earthquake
 • Citation: Lee, Y.-T., Y.-J. Wang, C.-H. Chan, and K.-F. Ma, 2017: The 2016 Meinong earthquake to TEM PSHA2015. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 703-713, doi: 10.3319/TAO.2016.12.28.02

Additional Info

 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake, Ambient noise tomography, Gutingkeng Formation, Dense seismic array
 • Citation: Kuo-Chen, H., K.-X. Chen, W.-F. Sun, C.-W. Ho, Y.-H. Lee, Z.-K. Guan, C.-C. Kang, and W.-Y. Chang, 2017: 3D Vs ambient noise tomography of the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake source region in Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 693-701, doi: 10.3319/TAO.2016.12.28.01

Additional Info

 • Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Seismicity variation, Potential seismic-hazard assessment
 • Citation: Wen, Y.-Y. and C.-C. Chen, 2017: Seismicity variations prior to the 2016 ML 6.6 Meinong, Taiwan earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 739-744, doi: 10.3319/TAO.2016.12.05.01

Additional Info

 • Author(s): Hong-Jia Chen, Chien-Chih Chen, Guy Ouillon, and Didier Sornette
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.11.01.01
 • Keywords: Earthquake precursors, geoelectric field, skewness, kurtosis, binary classification
 • Citation: Chen, H.-J., C.-C. Chen, G. Ouillon, and D. Sornette, 2017: Using geoelectric field skewness and kurtosis to forecast the 2016/2/6, ML 6.6 Meinong, Taiwan Earthquake. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 745-761, doi: 10.3319/TAO.2016.11.01.01

Additional Info

 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Directivity, Site response, S-wave pulse
 • Citation: Kanamori, H., L. Ye, B.-S. Huang, H.-H. Huang, S.-J. Lee, W.-T. Liang, Y.-Y. Lin, K.-F. Ma, Y.-M. Wu, and T.-Y. Yeh, 2017: A strong-motion hot spot of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake (Mw = 6.4). Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 637-650, doi: 10.3319/TAO.2016.10.07.01

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide

Additional Info

 • Author(s): Eh Tan
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.21.01
 • Keywords: Subduction, Serpentinization, Mantle wedge
 • Citation: Tan, E., 2017: Mantle wedge serpentinization effects on slab dips. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 259-269, doi: 10.3319/TAO.2016.09.21.01

Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Peih-Lin Leu, and Chien-Hsin Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.12.01
 • Keywords: Mainshock, Aftershock, Omori law, Correlation, ETAS model, Aftershock triggering, Dynamical modeling
 • Citation: Wang, J. H., K. C. Chen, P. L. Leu, and C. H. Chang, 2016: Studies on aftershocks in Taiwan: A review. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 769-789, doi: 10.3319/TAO.2016.09.12.01

Additional Info

 • Author(s): Po-Lun Huang, Ting-Li Lin, Hao-Jen Hsiao, and Ruei-Hua Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.07.28.02
 • Keywords: Earthquake early warning, Borehole seismometer, Pd magnitude
 • Citation: Huang, P. L., T. L. Lin, H. J. Hsiao, and R. H. Huang, 2016: Taiwan borehole seismometer application in Earthquake Early Warning. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 819-824, doi: 10.3319/TAO.2016.07.28.02

Additional Info

 • Author(s): Ruey-Juin Rau and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.06.01.01(TEM)
 • Keywords: Taiwan Earthquake Model, TEM, Seismic hazard assessment, Earthquake scenario

Additional Info

 • Author(s): Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, Ya-Ting Lee, Kuo-Fong Ma, J. Bruce H. Shyu, Ruey-Juin Rau, and Chin-Tung Cheng
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.05.03.01(TEM)
 • Keywords: PSHA, TEM PSHA2015, Poisson process, Seismic Hazard, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Yi-Rui Lee, Chin-Tung Cheng, Kuo-Shih Shao, Yi-Rung Chuang, Jyr-Ching Hu, Tzu-Hua Lai, and Shih-Ting Lu
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.24.01(TEM)
 • Keywords: Active fault, Logic tree, Characteristic earthquake model, Probability model

Additional Info

 • Author(s): Miaomiao Zhang, Jianqiao Xu, Heping Sun, Xiaodong Chen, and Jiangcun Zhou
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.23.01(T)
 • Keywords: Noise levels, OSG-057 superconducting gravimeter, Lhasa
 • Citation: Zhang, M., J. Xu, H. Sun, X. Chen, and J. Zhou, 2016: OSG-057 superconducting gravimeter noise levels in Lhasa (China). Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 807-817, doi: 10.3319/TAO.2016.03.23.01(T)

Additional Info

 • Author(s): Shih-Nan Cheng, Chen-Fang Shaw, and Yeong Tein Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.18.01(TEM)
 • Keywords: 1867 Keelung earthquake, Tsunami, Historical document, Shanchiao Fault, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Yi-Wun Liao, Yin-Tung Yen, Shiann-Jong Lee, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.03.02.01(TEM)
 • Keywords: 1909 Taipei earthquake, Spectral element method, Empirical Green’s function method, Hybrid simulation

Additional Info

 • Author(s): En-Chao Yeh, Yih-Min Wu, J. Bruce H. Shyu, and Chien-Hsin Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.02.26.01(T)
 • Keywords: Ilan Plain, Okinawa Trough, Focal mechanism, CLVD, GPS, Ductile deformation
 • Citation: Yeh, E. C., Y. M. Wu, J. B. H. Shyu, and C. H. Chang, 2016: Tectonic implication of the 5th March 2005, doublet earthquake in Ilan, Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 799-805, doi: 10.3319/TAO.2016.02.26.01(T)

Additional Info

 • Author(s): Po-Yen Tseng, Young-Fo Chang, Chih-Hsiung Chang, and Ruey-Chyuan Shih
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.02.18.01(T)
 • Keywords: Reverberation, Multi-depth streamers
 • Citation: Tseng, P. Y., Y. F. Chang, C. H. Chang, and R. C. Shih, 2016: Water reverberation travel time analysis acquired using multi-depth streamers. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 791-798, doi: 10.3319/TAO.2016.02.18.01(T)

Additional Info

 • Author(s): Yu-Ju Wang, Ya-Ting Lee, Kuo-Fong Ma, and Yuan-Chieh Wu
 • DOI: 10.3319/TAO.2015.08.17.01(T)
 • Keywords: GMPE, Normal-faulting, Attenuation, PGA, Sa, Taiwan