Additional Info

 • Author(s): Hao Zhou, Chuang Xu, Zhicai Luo, Zebing Zhou, Bo Zhong, and Jiakuan Wan
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.02.01
 • Keywords: Gravity field model GRACE GOCE Parametric covariance approach
 • Citation: Zhou, H., C. Xu, Z. Luo, Z. Zhou, B. Zhong, and J. Wan, 2019: HUST-GOGRA2018s: A new gravity field model derived from the combination of GRACE and GOCE data. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 97-109, doi: 10.3319/TAO.2018.11.02.01

Additional Info

 • Author(s): Yuxin Liu, Caijun Xu, and Yang Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.10.16.01
 • Keywords: Maoxian InSAR Landslide Monitoring Forecast
 • Citation: Liu, Y., C. Xu, and Y. Liu, 2019: Monitoring and forecasting analysis of a landslide in Xinmo, Mao County, using Sentinel-1 data. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 85-96, doi: 10.3319/TAO.2018.10.16.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Haekal A. Haridhi, Bor-Shouh Huang, Kuo-Liang Wen, Deni Denzema, R. Agung Prasetyo, and Chao-Shing Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.08.22.01
 • Keywords: Sumatra Subduction zone Seismicity Fracture zone Splay fault Tsunami
 • Citation: Haridhi, H. A., B.-S. Huang, K.-L. Wen, D. Denzema, R. A. Prasetyo, and C.-S. Lee, 2018: A study of large earthquake sequences in the Sumatra subduction zone and its possible implications. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 29, 635-652, doi: 10.3319/TAO.2018.08.22.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Cheinway Hwang, Yung-Sheng Cheng, Wan-Hsin Yang, Guoqing Zhang, Yong-Ruei Huang, Wen-Bin Shen, and Yuanjin Pan
 • DOI: 10.3319/TAO.2018.07.09.01
 • Keywords: Cryosat 2 GRACE Lake level change Lake outburst SARAL Tibet Plateau
 • Citation: Hwang, C., Y.-S. Cheng, W.-H. Yang, G. Zhang, Y.-R. Huang, W.-B. Shen, and Y. Pan, 2019: Lake level changes in the Tibetan Plateau from Cryosat-2, SARAL, ICESat, and Jason-2 altimeters. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 33-50, doi: 10.3319/TAO.2018.07.09.01

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info