Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

  • Author(s): Kuo-Hsin Tseng, Chung-Yen Kuo, Min-Hui Lo, C. K. Shum, Md Mizanur Rahman, Yuanyuan Jia, Ting-Yi Yang, and Po-Hung Shih
  • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.15.04
  • Keywords: Bangladesh Flood Remote sensing SRTM Water volume change
  • Citation: Tseng, K.-H., C.-Y. Kuo, M.-H. Lo, C. K. Shum, M. M. Rahman, Y. Jia, T.-Y. Yang, and P.-H. Shih, 2019: Using MODIS/Terra and Landsat imageries to improve surface water quantification in Sylhet, Bangladesh. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 111-126, doi: 10.3319/TAO.2018.11.15.04

Additional Info

  • Author(s): Hao Zhou, Chuang Xu, Zhicai Luo, Zebing Zhou, Bo Zhong, and Jiakuan Wan
  • DOI: 10.3319/TAO.2018.11.02.01
  • Keywords: Gravity field model GRACE GOCE Parametric covariance approach
  • Citation: Zhou, H., C. Xu, Z. Luo, Z. Zhou, B. Zhong, and J. Wan, 2019: HUST-GOGRA2018s: A new gravity field model derived from the combination of GRACE and GOCE data. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 30, 97-109, doi: 10.3319/TAO.2018.11.02.01
Page 1 of 25